OBSAH - 1/2006

pdf - 1.4 MB  kniha - 10.7 MB  Dejiny 1/2006

ŠTÚDIE

 • FRANKOVÁ, Libuša - K formovaniu predstáv o slovenskom etnickom území v národných obranách v prvej polovici 19. storočia
 • KOVAĽ, Peter - Lubor Niederle a Samuel Czambel – český a slovenský pohľad na slovensko-rusínske etnické hranice na začiatku 20. storočia
 • ŠVORC, Peter - Základné determinanty národnouvedomovacieho procesu Slovákov, Rusínov a Ukrajincov na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1918 – 1939
 • DOMENOVÁ, Marcela - Historické tlače prešovskej proveniencie zachované v knižniciach na území mesta Prešov
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Zámočnícky a zvonkársky cech v Jelšave
 • VASIĽOVÁ, Darina - Činnosť Teologického združenia na Teologickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu ev. a. v. cirkvi v Uhorsku v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Život obyvateľov severovýchodného Slovenska začiatkom prvej svetovej vojny (1914 – 1915)

ĽUDIA A DOBA

 • VASIĽOVÁ, Darina - Dr. Andrej Vandrák – príspevok k životu a dielu
 • FRANKOVÁ, Libuša - Jozef Škultéty (Príspevok k národnokultúrnym a politickým aktivitám)
 • ŠVORC, Peter - Okrúhle jubileum akademika Mikuláša Mušinku
 • HARBUĽOVÁ, Ľubica - K životnému jubileu prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • VASIĽOVÁ, Darina - Poňatie, význam, ciele a úlohy dejepisného vyučovania na základnej škole, strednej škole (gymnázium, stredná odborná škola), strednom odbornom učilišti

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • DOMENOVÁ, Marcela - JANKOVIČ, Ľubomír: Exlibris a supralibros na Slovensku v 16. – 19. storočí. Martin : Matica slovenská, 2004. 193 s.
 • DOMENOVÁ, Marcela - OROS, Zuzana – ŠIŠMIŠ, Milan: Rodové postupnosti a ich grafický vývoj. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004. 214 s.
 • DOMENOVÁ, Marcela - Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia/Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts : Zborník elektronických verzií príspevkov/Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge (CD-ROM). Zost.Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. 240 s. ISBN 80-7165-487-6
 • DOMENOVÁ, Marcela - Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia / Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts : Zborník abstraktov elektronických verzií príspevkovna CD-ROM/Sammelband von Abstrakte elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Zost. Darina Vasiľova. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. 45 s. ISBN 80-7165-487-6
 • DOMENOVÁ, Marcela - Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Zost. Júlia Ragačová. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005. 259 s.
 • DŽUJKO, Ján - Osobnosti prešovského školstva (Slovník) I./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens (Wörterbuch) I. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. 75 s. ISBN 80-7165-483-3
 • DŽUJKO, Ján - Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia II./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfe des 20. Jahrhunderts II. Zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM : Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Zost. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. 162 s. ISBN 80-7165-541-4
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Osobnosti prešovského školstva (Slovník) II./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens (Wörterbuch) II. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. Ed. Darina Vasiľová. 82 s. ISBN 80-7165-539-2

KRONIKA

 • FRANKOVÁ, Libuša - Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium pre akademický rok 2005/2006 v študijnom odbore slovenské dejiny
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Medzinárodná vedecká konferencia MUDr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník
 • FRANKOVÁ, Libuša - Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Petra Kovaľa
 • GUTOVÁ, Eva - 2. študentská vedecká konferencia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove