Redakčná rada / Editorial board

 • prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., predseda/chairman (Prešovská univerzita, Prešov)
 • doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • doc. PhDr. Libuša Franková, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno)
 • PhDr. Ivan Halász, PhD. (Maďarská akadémia vied, Budapešť)
 • doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)
 • doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. (MV SR, Štátny archív Levoča, pobočka Poprad)
 • doc. PhDr. Peter Kovaľ, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov)
 • doc. Igor Lichtej, CSc. (Užhorodská národná univerzita, Užhorod)
 • prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)
 • Dr. h. c. Prof. Dr. Karl Schwarz (Universität Wien)
 • Dr. hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň)
 • prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)
 • prof. Dr. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszów)

Prešov