VYDÁVA: 

Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov,
vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, s. r. o. v Prešove
ISSN 1337-0707

Časopis DEJINY – internetový časopis – je k dispozícii v PdF-formáte a je možné ho bezplatne využívať. 

1. CHARAKTERISTIKA PRIJÍMANÝCH PRÍSPEVKOV 

a) Časopis DEJINY vydáva pôvodné príspevky, ktoré doteraz neboli nikde publikované, nie sú v recenznom pokračovaní a nie sú v tlači. Redakcia pokladá zaslaný príspevok na publikovanie za originálny aj vtedy, ak časť z neho (najviac 50 %) bola už uverejnená ako súčasť inej autorovej štúdie. Môžu byť v podobe vedeckej štúdie, materiálovej štúdie, študijného materiálu, odborného článku (pre rubriku Predstavujeme vedecké a odborné historické pracoviská), recenzie, anotácie, správy o vedeckom podujatí. 

b) Príspevky sa prijímajú v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ruskom, ukrajinskom, poľskom jazyku. 

c) Príspevky autori posielajú do redakcie na e-mailovu adresu hlavného redaktora časopisu nadezda.jurcisinova@unipo.sk, prípadne na adresu predsedu redakčnej rady časopisu (peter.svorc@unipo.sk) v štandardnom textovom editore (.doc; .rtf). Korešpondencia autora a redakcie prebieha prostredníctvom e-mailu. 

d) Príspevky s charakterom Vedecká štúdia, Materiálová štúdia, Študijný materiál zaslané na uverejnenie sú recenzované dvoma recenzentmi. 

e) Redakcia si vyhradzuje právo:
- požiadať autora o doplnenie a korekciu príspevku podľa návrhu recenzenta;
- neuverejniť príspevok, ktorý mal v recenznom pokračovaní zamietavé stanovisko. 

2. COPYRIGHT 

Copyright každého čísla časopisu patrí vydavateľom časopisu DEJINY. Zaslaný príspevok autorom na publikovanie je pokladaný za vyjadrenie súhlasu autora s publikovaním príspevku v časopise DEJINY – internetový časopis po kladnom recenznom pokračovaní.
Copyright každého príspevku patrí jeho autorovi.
Copyright každej uverejnenej ilustrácie (fotografia, mapa, nákres, obraz a pod.) patrí jej autorovi.
Redakcia si však vyhradzuje právo udeľovať autorovi súhlas na následné uverejnenie toho istého príspevku, resp. jeho časti (ak ide o viac ako 50 % toho istého textu) v inom časopise alebo zborníku (inými slovami: v prípade, že autor chce uverejniť už publikovaný príspevok v časopise DEJINY v inom časopise, písomne požiada redakciu o jej súhlas s jeho ďalším uverejnením). 

3. EDIČNÉ ZÁSADY 

a) Príspevky s charakterom Vedecká štúdia, Materiálová štúdia, Študijný materiál môžu mať rozsah od 10 do 40 normovaných strán (1 normovaná strana = 1800 znakov aj s medzerami); 

b) Príspevky s charakterom Odborný článok môžu mať rozsah od 5 do 20 normovaných strán; 

c) Príspevky s charakterom Recenzia, Anotácia, Správa môžu mať rozsah od 2 do 8 normovaných strán; 

d) Všetky príspevky môžu byť doplnené ilustračným materiálom (fotografie, nákresy, mapy a pod.), autor ich posiela preskenované v rozlíšení minimálne 300 dpi a pripojí popis ilustračného materiálu a odkaz na zdroj, odkiaľ ilustračný materiál pochádza. 

e) Príspevok musí obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku, prípadne abstrakt odborne preložený do anglického a nemeckého jazyka, kľúčové slová, stručný biografický portrét autora (tituly, pracovné zaradenie, pracovisko) a kontaktné údaje (e-mail, telefón). 

f) Mená z cudzích abecedných sústav sa prepisujú do latinky, pokiaľ nie je príspevok písaný v ruštine a ukrajinčine. Pre prepis bibliografických údajov v poznámkach sa používa transliteračná tabuľka platná pre príslušný jazyk. 

4. ODKAZY 

Bibliografické odkazy, autorove poznámky sa uvádzajú pod čiarou a nie ako samostatný zoznam literatúry. Pri citovaných autoroch sa vždy píše celé priezvisko a meno autora, podľa nižšie uvedených vzorov. 

Podoba odkazov: 

a) Monografie 

Jeden autor alebo editor: 

KAĽAVSKÝ, Michal. Národnostné pomery na Spiši v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia. Bratislava : Národopisný ústav SAV, 1993, s. 102.
DANILÁK, Michal. Halycki, bukovynski, zakarpatski ukrajinci v revoľuciji 1848 – 1849 rokiv. Bratislava : SPN, 1972, s. 157-190. 

Dvaja až traja autori alebo editori:

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 1914 – 1939. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 26. 

Viac ako traja autori alebo editori:

ŠVORC, Peter a kol. Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 29-31.
RUDENKO, Viktor N. et al., eds. Politicheskaia nauka i gosudarstvennaia vlast' v Rossiiskoi Federatsii i Novykh Nezavisimykh Gosudarstvakh. Ekaterinburg : Ural'skoe otdelenie Rossiiskoi Akademii Nauk, 2004. 

b) Kapitoly v monografii: 

DUDÁŠOVÁ, Júlia. Nárečie Spišskej Belej v kontexte jazykovej situácie v severnom Spiši. In Zuzana Kollárová (eds.). Spišská Belá. Prešov : UNIVERSUM, 2006, s. 362-367. 

c) Elektronicky publikovaná kniha: 

KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Oppidum Hybbe. In http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1551/Klein-Tesnoskalsky_Oppidum-Hybbe/6 

d) Odborné časopisy a vedecké zborníky: 

Štúdia, resp. článok v tlačenom časopise a zborníku: 

ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia (3. časť). In Liptov 9. Vlastivedný zborník. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1987, s. 85. 
HOLEC, Roman. Rakúsko-maďarské hospodárske vyrovnania a Slováci. In Peter Švorc – Ľubica Harbuľová (eds.). Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 – 1918. Prešov – Bratislava – Wien : UNIVERSUM, 1999, s. 172. 

Štúdia, resp. článok v elektronickom časopise: 

SCHWARZ, Karl W. Sprache – ethnische/konfessionelle Identität – Geschichte. Anmerkungen zum magyarisch-slowakischen Kirchenkonflikt im 19. Jahrhundert In Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove – č. 2/2011, s. 39-45. < http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2011.pdf>. 

Štúdia, resp. článok získaný prostredníctvom elektronickej databázy: 

MACKINDER, Halford J. Modern Geography, German and English. In The Geographical Journal 6, č. 4 (1895), s. 367–79, http://www.jstor.org (cit. 15. 10. 2015). 

Recenzia na knihu: 

ROSS, Cameron. Recenzia knihy Political Parties in the Regions of Russia: Democracy Unclaimed, Grigorii V. Golosov, Slavic Review 63, č. 4 (zima 2004), 898-899. 

e) Noviny: 

Šarišská hliadka. In Slovenský východ, 13. november 1919, roč. 1, č. 218, s. 2.
ASTER. Dva dni v Prešove. In Slovenský východ, 20. 12. 1919, roč. 1, č. 249, s. 1. 

f) Dizertácia, diplomová práca: 

VANKO, Juraj Dušan. Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí. (Dizertačná práca). Cluj-napoca : Academia Romana, Institutul de Istórie „George Bariţiu“, 2013, s. 58. 

g) Slovníky, encyklopédie: 

DÉRER, Ivan. In Slovenský biografický slovník, I. zväzok A – D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 462.
Bratislava. In Encyklopédia židovských náboženských obcí, 1. zväzok A – K. Zost. Róbert J. Büchler. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 41-45. 

h) Publikované pramene: 

Československá ústava a zákony s ní souvislé. I. díl. Uspořádal a poznámkami opatřil JUDr. Zdeněk Peška. Praha : Československý Kompas, 1935, s. 318-323.
Statistická příručka republiky Československé, II. Část druhá: Data retrospektivní. Praha : Státní úřad statistický, 1925, s. 57. 

i) Archívny materiál: 

1a) Národní archív (ďalej NA) Praha, fond Predsedníctvo ministerskej rady (ďalej PMR), PMR-S 1918-1942 škatuľa (šk.) 109, č. 10403/381/22 – Žádost o připojení 29 obcí z Slovenska ke Podkarpatské Rusi. 14. 4. 1922.
1b) NA Praha, fond PMR-S 1918-1942 šk. 109, č. 10403/381/22 – Žádost o připojení 29 obcí z Slovenska ke Podkarpatské Rusi. 14. 4. 1922

2a) Literárny archív – Slovenská národná knižnica (ďalej LA-SNK) Martin, sign. 172D3, fond Klein-Tesnoskalský, Belo. Šarišská kronika vojny ...), s. 20.
2b) LA-SNK Martin, sign. 172D3, fond Klein-Tesnoskalský, Belo. Šarišská kronika vojny ...), s. 20. 

3a) Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, fond Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska (MPS), prez. II., 1920, šk. č. 5, spis č. 9492/19.
3b) SNA Bratislava, fond MPS, prez. II., 1920, šk. č. 5, spis č. 9492/19. 

4a) Štátny archív Prešov, pobočka Prešov (ďalej ŠA PO, pob. Prešov), fond Okresný úrad Prešov, 1923, č. 23, škatuľa (ďalej šk.) 1, Prezidiálne spisy – pasy.
4b) ŠA PO, pob. Prešov, fond Okresný úrad Prešov, 1923, č. 23, škatuľa šk. 1, Prezidiálne spisy – pasy. 

j) Archívny materiál publikovaný na webe: 

83. schůze Národního shromáždění československého v úterý dne 14. října 1919 o 2. hodině odpolední. Zpráva výboru ústavního jednak výboru právního o vládní osnově zákona (tisk č. 1589), jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní (tisk č. 1678). In http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/083schuz/s083001.htm