Dejiny 2/2016

DEJINY 2/2016   ... čítaj viac ...

Slovenská republika sa stala v roku 2016 na pol roka hlavnou krajinou Európskej únie a Bratislava jej hlavným mestom. Nesporne je to fakt, ktorý vojde do dejín Slovenska, Európy i diplomacie a stane sa súčasťou učebných textov minimálne pre vysokoškolsky študujúcu mládež v odbore história. Význam slovenského predsedníctva, i to, ako ono dopadlo, zhodnotia nielen vláda SR, prezident, parlament a samozrejme aj rôzni analytici, médiá a politológovia, a o niekoľko rokov neskôr, s odstupom času a s lepšou znalosťou vecí, súvislostí, dopadov i výsledkov slovenskej diplomacie aj slovenskí historici. Bolo by však dobré, aby sa o skutočnosti, že Slovensko predsedalo európskemu spoločenstvu s bohatými politickými a diplomatickými skúsenosťami, s veľkými dejinami, tradíciami, ekonomikou, kultúrou dozvedali aj o niekoľko rokov neskôr žiaci slovenských...

Peter Švorc

Dejiny 1/2016

DEJINY 1/2016   ... čítaj viac ...

Dejiny, prinášajúce do života každého národného spoločenstva zásadné zmeny a ovplyvňujúce každú oblasť jeho života, sú pre jeho odbornú aj laickú verejnosť významným zdrojom nielen poznávania vlastnej minulosti, ale najmä východiskom k ďalšiemu jeho smerovaniu. Formujú historické vedomie národa aj jednotlivcov, v záujme uchovania vlastnej národnej identity. V dnešnej spoločnosti tak plnia dejiny, ako vedný odbor, nezastupiteľnú úlohu v záujme jej prežitia a ďalšieho rozvoja v súčasnom multikultúrnom svete. Zámerom internetového časopisu DEJINY, v kontexte uvedených konštatácií, je prispievať do rozvoja slovenskej spoločnosti formou prezentácie príspevkov, ktoré približujú významné udalosti našej aj svetovej histórie a jej osobností a zároveň sprítomňujú myšlienkový presah historických udalostí a diel osobností...

Libuša Franková

Dejiny 2/2015

DEJINY 2/2015   ... čítaj viac ...

19. novembra t. r. sa na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie vedúcich, resp. zástupcov, katedier dejín všetkých slovenských univerzít. Bolo pokračovaním prešovského stretnutia z roku 2013, na ktoré dala podnet Slovenská historická spoločnosť konferenciou Profil absolventa odboru histórie. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax. Konferencia SHS sa konala tiež v Prešove, a to 21. – 23. novembra 2012. Nastolila celý rad otázok týkajúcich sa štúdia dejín na našich vysokých školách a uplatnenia absolventov tohto štúdia v praxi. Ide o otázky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú večnou témou takýchto diskusií a úvah, ako zlepšiť a skvalitniť pripravenosť mladej slovenskej generácie historikov a učiteľov dejepisu pre prax, a zároveň šlo aj o otázky...

Peter Švorc

Dejiny 1/2015

DEJINY 1/2015   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia, v tomto roku vstupuje náš časopis do desiateho roku svojej existencie. Nie je to ešte veľa, keď sa porovnávame s niektorými printovými odbornými časopismi, ale už nie tak málo, ak hovoríme o moderných elektronických periodikách. V roku 2006 sa v rámci reorganizácie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity zlúčili dve katedry histórie - Katedra slovenských dejín a archívnictva a Katedra všeobecných dejín do Inštitútu histórie, a vtedy sa zrodila myšlienka vytvoriť popri printovej ročenke s názvom Annales historici Prešovienses aj moderný elektronický časopis, prístupný širokej verejnosti v podstate v ktoromkoľvek kúte sveta. Nazvali sme ho DEJINY s podtitulom Internetový časopis Inštitútu histórie. Keďže však administrácia veľkých inštitúcií na Slovensku bola a aj je zväčša ťažkopádna, pri vzniku časopisu...

Peter Švorc

Dejiny 2/2014

DEJINY 2/2014   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia, rok 2014 znovu ukázal, aspoň cez pohľad do kníhkupectiev či evidencií knižných titulov, že história patrí na Slovensku k tým oblastiam, o ktoré majú ľudia veľký záujem. Túto skutočnosť potvrdzujú aj programy jednotlivých televíznych staníc, v ktorých sú bohato zastúpené filmy s historickou tematikou. Ľudia ich sledujú, čítajú knihy a diskutujú o tých udalostiach, ktoré ich zaujali, analyzujú ich s lepším či slabším prehľadom a informovanosťou, polemizujú o nich. Jednoducho, žijú históriou. Pre nás historikov je to potešiteľné zistenie a rovnako potešiteľné konštatovanie. Horšie je, že takýto dobrý pocit zakalí zistenie, že v diskusiách čitateľov, či len záujemcov o minulosť, rezonujú mylné informácie, ktoré deformujú ich historické poznanie i historické vedomie. Žiaľ, neraz na dlhú dobu, ba i navždy. Teraz nemám na mysli témy, o ktorých polemizujú...

Peter Švorc

Dejiny 1/2014

DEJINY 1/2014   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia, do rúk sa Vám dostáva nové číslo časopisu Dejiny. Ako v predchádzajúcich číslach, tak aj v tomto sme položili dôraz na štúdie. V nich autori spracovávajú regionálnu problematiku, všímajú si česko-slovenské vzťahy v 19. storočí a dejiny Ukrajiny v zlomových rokoch 1918 – 1919 cez vzťah Pavla Skoropadského a Simona Petľuru. Inštitút histórie a jeho Katedra novodobých a najnovších dejín Slovenska pripravujú pre študentov, ale aj širšiu akademickú obec a verejnosť stretnutia s poprednými historikmi zo Slovenska i spoza jeho hraníc pod názvom Večery s históriou. V marci toho roku hostili popredného slovenského historika PhDr. Dušana Kováča, DrSc., predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Dušan Kováč na prednáške hovoril o príčinách a vypuknutí prvej svetovej vojny a pri tejto príležitosti nášmu časopisu poskytol rozhovor...

Nadežda Jurčišinová

Dejiny 2/2013

DEJINY 2/2013   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia, do rúk sa vám dostáva druhé číslo časopisu Dejiny. Ťažisko v ňom tvoria štúdie, ktoré sú tematicky zamerané na východné Slovensko, čo korešponduje s výskumnými projektmi ich autorov. Na rozdiel od predchádzajúcich čísel sme v tomto čísle v rubrike Rozhovory ponúkli nie jeden, ako zvyčajne, ale dva rozhovory – jeden s českým historikom európskeho formátu, univerzitným profesorom Robertom Kvačekom, druhý s poprednou slovinskou historičkou, docentkou Petrou Svoljšak, ktorý nám sprostredkovala veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Slovinsku Marianna Oravcová. Kým profesor Robert Kvaček viac-menej sumarizuje svoju doterajšiu historickú produkciu v kontexte česko-slovenských dejín, Petra Svoljšak akcentuje blížiace sa 100. výročie prvej z najväčších vojnových katakliziem 20. storočia – prvej svetovej vojny...

Nadežda Jurčišinová

Dejiny 1/2013

DEJINY 1/2013   ... čítaj viac ...

Vážení čitatelia! Týmto číslom časopis DEJINY vstupuje do ôsmeho ročníka svojej existencie. Nie je to ešte dlhá doba, ale už stovky uverejnených strán odborného textu ukazujú, že redakcia v ňom poskytla priestor pre mnohé zaujímavé pohľady na naše i európske dejiny a predstavila viaceré odborné inštitúcie, bez ktorých si historik nevie predstaviť svoju prácu – archívy a múzeá. Teší nás, že časopis zaujal odbornú verejnosť nielen doma – na Slovensku, ale aj v zahraničí, a ešte viac, že mnohé univerzitné a akademické pracoviská DEJINY.sk zaradili do svojich internetových databáz, aby boli „po ruke“ aj ich študentom a vedeckým pracovníkom. Mne ostáva len veriť, že takúto širokú odbornú verejnosť zaujmeme aj novými číslami časopisu rovnako, ako aj týmto prvým v roku 2013... 

Peter Švorc