OBSAH 1/2008

pdf - 5.8 MB  kniha - 16.9 MB  Dejiny 1/2008

ŠTÚDIE

 • Lenka BISCHOF – Jelšavské ovocinárske spolky v 19. storočí
 • Libuša FRANKOVÁ – Maďarizačné tendencie v Uhorsku a prešovské evanjelické kolégium v prvej polovici 19. storočia
 • Darina VASIĽOVÁ – Študentská samovzdelávacia Slovenská spoločnosť na prešovskom evanjelickom kolégiu v rokoch 1860 – 1870 a jej podiel na formovaní národného vedomia študentov
 • Eva ZUPKOVÁ – Právne normy a nariadenia ČSR ( 1918 – 1938) voči Rómom a ich aplikácia v regióne Košíc
 • Peter KOVAĽ – Tlač na východnom Slovensku a jej prezentovanie národnej identity v predvolebnej kampani v roku 1925
 • Martin PEKÁR – Zmeny v samospráve a voľby do obecných výborov v roku 1944 so zreteľom na východ Slovenska

ĽUDIA A DOBA

 • Darina VASIĽOVÁ – Profesor Michal Hlaváček – predseda študentskej samovzdelávacej Slovenskej spoločnosti na prešovskom evanjelickom kolégiu v rokoch 1860 – 1870 (Príspevok k životu a dielu)
 • Libor BERNÁT – Ján Kvačala a Jur Janoška vo svetle ich korešpondencie

ROZHOVORY

 • Na slovíčko s predsedom Slovenského národného komitétu historikov PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.
 • Rozhovor s prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc. – predsedom Slovensko-maďarskej komisie historikov

PREDSTAVUJEME

 • Zuzana KOLLÁROVÁ – Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad
 • Richard PAVLOVIČ – Dejiny a súčasnosť Štátneho archívu v Prešove, pobočka Svidník

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ – Možnosti využitia regionálnych dejín v záujmovej činnosti žiakov základnej školy

MATERIÁLY

 • Ján MOJDIS – Správa o činnosti Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za rok 2007

RECENZIE / ANOTÁCIE

 • Martin PEKÁR – Východné Slovensko 1939 – 1945
 • Ján BOTÍK – Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov
 • Ján HLAVINKA – Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945

KRONIKA

 • Eva ŠTEFANIČOVÁ – Štúdium histórie v Sofii, február – marec 2008
 • Martin PEKÁR – České, slovenské a československé dějiny 20. století III. Hradec Králové 26. – 27. 3. 2008
 • Peter ŠVORC – Zo života Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov
 • Martin PEKÁR – Konferencia Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Bratislava 21. – 23. 4. 2008
 • Dagmar KUZMOVÁ – 4. študentská vedecká konferencia 2008. Prešov 4. 5. 2008
 • Peter ŠVORC – Prezentácia zborníka Cirkvi a národy strednej Európy (1800 – 1950). Viedeň 6. 5. 2008
 • Martin PEKÁR – Prijatie maďarských kolegov na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 14. – 17. 5. 2008
 • Peter ŠVORC – Medzinárodná vedecká konferencia Rok 1918 – Czas Młodej Europy. Tarnów 9. október 2008
 • Mária PETROVIČOVÁ – Študenti Inštitútu histórie FF PU v Prešove na odbornej exkurzii Gotika na Spiši. Spiš 19. – 21. 5. 2008
 • Lenka BISCHOF – Medzinárodná vedecká konferencia Kolektívny a individuálny patronát (mecenát) a kultúra verejného daru v občianskej spoločnosti Praha 27. – 30. 5. 2008