OBSAH 1/2009

pdf - 8.2 MB  kniha - 19.4 MB  Dejiny 1/2009

ŠTUDIE

 • VASIĽOVA, Darina: Knižnice na prešovskom evanjelickom kolégiu v rokoch 1850 – 1918
 • ŠKULECOVA, Ivana: Spolok Živena od jeho vzniku do roku 1918 a sociálna otázka
 • FRANKOVA, Libuša: Národnokultúrna a jazyková spolupráca Čechov a Slovákov na prelome 19. a 20. storočia (Od slovanskej spolupatričnosti k slovanskej vzájomnosti)
 • ĎURIŠIN, Martin: Slovenská republika rad v slovenskej historiografii
 • KREDATUS, Juraj: Podkarpatská Rus v poľskej politike (1937 – august 1938)
 • MELICHAREK, Maroš: Problém kosovskej otázky v historických súvislostiach

ĽUDIA A DOBA

 • DERFIŇAK, Patrik: Ján Móric Révai – významný vedec a podnikateľ, tvorca vydavateľstva „Bratia Révaiovci“
 • JURČIŠINOVA, Nadežda: Prívrženec česko-slovenskej vzájomnosti Karol Salva

PREDSTAVUJEME...

 • PAVLOVIČOVA, Petra: Štátny archív v Košiciach – jeho vývoj, činnosť a archívne fondy

ŠTUDIJNE MATERIALY

 • KONEČNY, Martin: Byzantské vojenstvo v publikáciách vydavateľstva Osprey

MATERIALY

 • MOJDIS, Jan: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2008

RECENZIE/ANOTACIE

 • KONYOVA, Annamaria: SEGEŠ, Vladimir: Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave. Bratislava : Perfekt, 2005. 220 s. ISBN 80-8046-311-5
 • ŠKULECOVA, Ivana: Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17.– prvej polovice 20. storočia. I. Zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. I. Sammelband von elektronischen Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Zost. Darina Vasiľova. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7165-664-7
 • ŠKULECOVA, Ivana: Osobnosti prešovského školstva – študenti. Slovník I./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens – Studenten. Wörterbuch I. Zost. Darina Vasiľova. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. 96 s. ISBN 80-7165-663-0
 • KONEČNY, Martin: NICOLLE, David: Středověké obléhací zbraně. Byzanc, islámský svět a Indie 476 – 1526. Praha : Grada Publishing, 2008. 48 s. ISBN 978-80-247-2419-5
 • KLEMPAY, Martin: VASIĽOVA, Darina: Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. (1850 – 1918) (Teologická akadémia a právnická akadémia). Prešov : Universum, 2008. 427 s. ISBN 978-80-89046-52-2
 • OTČENAŠOVA, Slavka: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia. Štefan Šutaj, Laszlo Szarka (eds.). Prešov: Universum, 2007, 188 s.

KRONIKA

 • DOMENOVA, Marcela: Odborný seminár Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra. Prešov 23. – 24. september 2008
 • MOJDIS, Jan: Medzinárodná vedecká konferencia Medzikultúrny dialóg. Stav – kontexty – perspektíva. Prešov 16. – 17. október 2008
 • DERFIŇAK, Patrik: Medzinárodná konferencia muzeológov Musaeum Hungaricum V – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Šamorín 28. október 2008
 • JURČIŠINOVA, Nadežda: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti osláv 90. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a prijatia Martinskej deklarácie. Martin 30. október 2008
 • DERFIŇAK, Patrik: Stretnutie slovenských a maďarských historikov. Prešov 13. november 2008
 • ĎURIŠIN, Martin: Prednáška Slovensko-ukrajinské vzťahy v 19. a 20. storočí. Prešov 18. november 2008 (K životnému jubileu historika Dr. h. c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc.)
 • JURČIŠINOVA, Nadežda: Záujmová činnosť žiakov – stav, problémy a trendy. Prešov 27. – 28. november 2008
 • ĎURIŠIN, Martin: Prešovská univerzita v Prešove udelila v odbore história Univ. Prof. Karlovi Schwarzovi čestný titul doctor honoris causa. Prešov 18. február 2009
 • ĎZUJKO, Jan: Úspešná habilitačná prednáška PaedDr. Martina Pekára, PhD. na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 26. február 2009
 • PEKAR, Martin: Výročné zasadnutie Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 17. marec 2009
 • PETROVIČOVA, Maria: Študijný pobyt v Maďarsku. Szeged 1. – 30. apríl 2009
 • LIPKA, Martin – HAVRILA, Marek: Za prof. PhDr. Michalom Otčenášom, CSc. Prešov 5. apríl 2009
 • PEKAR, Martin: Vedecký seminár Armáda ako faktor československých vzťahov. Svidník 20. – 23. apríl 2009
 • KOVAĽ, Peter: ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 20. – 24. apríl 2009
 • ŠKULECOVA, Ivana: 5. vedecká konfereencia doktorandov na FF PU v Prešove. Prešov 28. apríl 2009
 • ŠTEFANIČOVA, Eva: Medzinárodná vedecká konferencia Migrácie obyvateľov východnej Európy do strednej Európy a na Slovensko (1900 – 1945). Prešov 12. – 13. máj 2009