OBSAH 1/2011

pdf - 12.4 MB  kniha - 31.8 MB  Dejiny 1/2011

ŠTÚDIE

 • VESELOVSKÁ, Eva - Stredoveké notované pramene v slovenských archívnych fondoch
 • PETROVIČOVÁ, Mária - Mestská správa Bardejova v prameňoch zo 14. storočia
 • MAGDOŠKO, Drahoslav - Správa Abovskej stolice podľa kongregačných zápisníc z rokov 1564 – 1573
 • FORRAIOVÁ, Zuzana - Filigrány Abovskej župy z fondov Štátneho archívu v Košiciach do roku 1650
 • MARCINOVÁ, Františka - Kniha testamentov Starej Ľubovne 1660 – 1747 a možnosti jej využitia z pohľadu pomocných vied historických
 • SZEGHY, Gabriel - Pramene a niektoré poznatky o mestských a obecných pečatiach Abovskej a Turnianskej župy
 • Petőczová, Janka - Dejiny barokovej hudby na Slovensku v archívnych prameňoch

ĽUDIA A DOBA

 • MATAVOVÁ, Katarína - Osobnosť Júliusa Bartáka a jejho  význam pre slovenské archívnictvo

MATERIÁLY

 • DOMENOVÁ, Marcela - K neznámemu rukopisu Viktora Ladomérszkeho „Krátka história Červeného Kláštora s dodatkom o kláštore vo Vranove nad Topľou z r. 1875“

ROZHOVORY

 • ĎURIŠIN, Martin - 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom – univ. prof. PhDr. Ferdinandom Uličným, DrSc.

PREDSTAVUJEME...

 • KOVÁČOVÁ, Ľubica - Z histórie a súčasnosti Štátneho archívu Prešov, pobočka Prešov

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • ŠVORC, Peter - ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008. 223 s. ISBN 978-80-969375-5-4
 • ĎURIŠIN, Martin - VASIĽOVÁ, Darina et al.: Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. –  prvej polovice 20. storočia : Multimediálny slovník/Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts : Multimedia-Wörterbuch. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 406 s. ISBN 978-80-7165-771-2
 • DRÁBIK, Jakub - JOHNSON, Paul: Churchill. Brno : Barrister & Principal, 2010. 186 s. ISBN 978-80-87029-87-9
 • VALLOVÁ, Viera - SAVICKÝ, Nikolaj: Renesance jako změna kódu. 2. vyd. Praha : Prostor, 2010. 264 s. ISBN 978-80-7260-236-0
 • ĎURIŠIN, Martin - Prešovské kolegiálne gymnázium v historickom kontexte rokov 1804 – 1918 (história, osobnosti, konfesionálny, spoločenský a kultúrny aspekt) I./Prešover kollegiales Gymnasium im historischen Kontext der Jahre 1804 – 1918 (Geschichte, Persönlichkeiten, konfessioneller, gesellschaftlicher und kultureller Aspekt)I. : Zborník elektronických verzií príspevkov na DVD./Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf DVD. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 163 s. ISBN 978-80-7165-823-8
 • ŠVORC, Branislav - KLING, Peter – KLINGOVÁ, Adriana: Veľké malé pamätihodnosti. Košice : vydavateľstvo Harlequin, 2011. 343 s. ISBN 978-80-89082-31-5
 • HAŠKOVÁ, Veronika - Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Zost. Peter Kónya. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 262 s. ISBN 978-80-555-0315-8
 • PETROVIČOVÁ, Mária - Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Ed. Martin Štefánik, Ján Lukačka. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. 629 s. ISBN 978-80-89396-11-5
 • ZELENKA, Jaroslav - Fontes Nissae, Prameny Nisy, XI/ 2010

KRONIKA

 • ŠIŠIN, Viktor - Trojmesačný študijný pobyt v hlavnom meste Ruskej federácii – v Moskve Moskva 1. október – 24. november 2010
 • DOMENOVÁ, Marcela – STARJÁK, Matej - Študenti Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach opäť na návšteve Inštitútu histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove. Prešov 12. január 2011
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Študijno-výskumný pobyt v Taliansku. Rím 1. február – 31. júl 2011
 • TOKÁROVÁ, Zuzana - Prezentácia knihy „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Bratislava 10. február 2011
 • DRÁBIK, Jakub - Diskusie nad II. poľskou republikou (1918 – 1939). Stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Jeho excelenciou Andrzejom Krawczykom. Prešov 24. február 2011
 • DRÁBIK, Jakub - Študijný pobyt na Univerzitě Karlově v Praze v rámci programu CEEPUS. Praha 1. marec – 1. máj 2011
 • KOVAĽ, Peter - ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky PhDr. Jaroslava Pažouta, Ph.D. z Katedry historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické  univerzity v Liberci. Prešov 21. – 24. marec 2011
 • DOMENOVÁ, Marcela - Odborný seminár Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. Banská Bystrica 22. marec 2011
 • ŠKULECOVÁ, Ivana - Konferencia České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Hradec Králové 22. – 23. marec 2011
 • VALLOVÁ, Viera - Prezentácia monografických prác pedagógov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2010. Prešov 30. marec 2011
 • VALLOVÁ, Viera - XIV. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. Prešov 26. – 28. apríl 2011
 • DŽUJKO, Ján - 7. Študentská vedecká konferencia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 28. apríl 2011
 • BIZOŇOVÁ, Monika - Dva mesiace vo Viedni. Výskumný pobyt v Rakúskej republike. Viedeň 1. máj 2011 – 30. jún 2011
 • PETROVIČOVÁ, Mária - Heraldika a sfragistika očami súčasníka. Odborný seminár z pomocných vied historických. Prešov 3. máj 2011
 • DOMENOVÁ, Marcela - Prezentácia publikácie doc. PhDr. Vasiľa Franka, CSc. – Personálna bibliografia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prešov 17. máj 2011
 • ULIČNÝ, Ferdinand - Jubilejný 15. ročník Archívnych dní. Humenné 24. – 26. máj 2011
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Politik a národno-osvetový pracovník dr. Vavro Šrobár v centre pozornosti historikov a politológov. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Martin 23. – 24. jún 2011