OBSAH 1/2012

pdf - 16.8 MB  kniha - 29.3 MB  Dejiny 1/2012

ŠTÚDIE

 • ŽUMÁROVÁ, Jana - Matica slovenská v kontexte archívnictva a pomocných vied historických v rokoch 1863 – 1875
 • OROSOVÁ, Martina - Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku v rokoch 1919 – 1939
 • SOKOLOVSKÝ, Leon - Stav a perspektívy Katedry archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • FUKASOVÁ, Daniela - Pôdohospodársky archív a jeho zástoj v dejinách slovenského archívnictva ... 48
 • KOLLÁROVÁ, Zuzana - Dvadsať rokov činnosti Spoločnosti slovenských archivárov
 • SMITKA, Jiří – Val ůšek , David - Výuka archivnictví na vysokých školách v České republice – vývoj a současný stav

ĽUDIA A DOBA

 • ŠVORC, Peter - Univ. prof. Dr. h. c., Dr. Karl W. Schwarz šesťdesiatročný
 • VASIĽOVÁ, Darina - Štefan Farbaky – pedagóg a vynálezca, priekopník v oblasti baníctva a hutníctva na Slovensku (Príspevok k štúdiu na prešovskom kolegiálnom gymnáziu v rokoch 1850 – 1854)

MATERIÁLY

 • LIŠKA, Anton - Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z rokov 1830 – 1831 (I.). Štátne a cirkevné opatrenia a odporúčania proti šíreniu cholery

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • FRANKOVÁ, Libuša - K slovenským národnoobranným snahám v prvej polovici 19. storočia
 • VASIĽOVÁ, Darina - Ciele vyučovania a ich aplikácia v dejepisnom vyučovaní (učebný text pre študentov učiteľstva dejepisu)

ROZHOVORY

 • KLEMPAY, Martin - 60 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historičkou PhDr. Angelinou Uramovou
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Rozhovor s PhDr. Milanom Svobodom, PhD., z Katedry historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Prešov 16. apríl 2012

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • VALLOVÁ, Viera - BŮŽEK, Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Praha : Lidové noviny, 2010. 1025 s. ISBN 987-80-7422-062-3
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Akty a závery – zákony a ustanovenia Žilinskej synody. Ed. M. Kovačka. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. 111 s. ISBN 978-89301-63-8
 • KLEMPAY, Martin - ČAPLOVIČ Miroslav – STANOVÁ Mária a kol.: Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010. 393 s. ISBN 978-80-070434-1-4
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Genealogicko-heraldický hlas, roč. 21, 2011, č. 1-2. 104 s. ISSN 1335-0137
 • MELICHÁREK, Maroš - ŠÍSTEK, František: Junáci, horalé a lenoši. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830 – 2006. Praha : Historický ústav, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7286-184-2
 • KLEMPAY, Martin - VASIĽOVÁ, Darina – FRANKOVÁ, Libuša: Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 – 1918). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia č. 135 ; AFPh UP 333/414. Prešov : Prešovská univerzita; Filozofická fakulta, 2011. 287 s. ISBN 978-80-555-0466-7
 • VALLOVÁ, Viera - WAGNER, J. Wilhelm: Veľký ilustrovaný atlas Rakúsko-Uhorska. Habsburská ríša slovom, obrazom a na mapách. Bratislava : Ikar. 2012. 159 s. ISBN 978-80551-2498-8
 • Pavlovič , Richard - Vojtech Čelko: Zo všetkých strán. Edícia Zrkadlenie/Zrcadlení. Praha, Slovenský literárny klub v ČR 2011. 179 s. ISBN 9788087319017

KRONIKA

 • RENDEK, Lukáš - Jeden deň vysokoškolákom na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Prešove. Prešov 26. január 2012
 • MOJDIS, Ján - Kríza v politike – politika v kríze. Medzinárodná vedecká konferencia na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 15. – 16. február 2012
 • HOPTOVÁ, Luciána - Exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove do Múzea SNP v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 29. február 2012
 • HOPTOVÁ, Luciána - Nacionalizmus a národné identity v strednej Európe v 19. a 20. storočí. Prednáška doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc., pre študentov Inštitútu histórie a Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 5. marec 2012
 • DŽUJKO, Ján - Medzinárodná vedecká konferencia Mestá v stredovýchodnej Európe (18. – 20. storočie) – Modernizačné procesy miest na pozadí dejín. Krakow 6. marec 2012
 • ŠVORC, Peter - Maďarsko-slovenský workshop historikov a literárnych vedcov TERMINOLÓGIA A HISTÓRIA. Ostrihom 19. marec 2012
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Prezentácia publikačnej činnosti členov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2011. Prešov 27. marec 2012
 • BIZOŇOVÁ, Monika - XX Ogólnopolski zjazd historyków studentów (konferencja studencko-doktorancka)/XX celopoľský zjazd historikov študentov (konferencia študentsko-doktorandská). Katowice 11. – 14. apríl 2012
 • DOHNANEC, Tibor - ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky PhDr. Milana Svobodu, PhD., z Katedry historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Prešov 16. – 19. apríl 2012
 • PAVLOVIČ, Richard - Zasadnutie Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov. Skalica 17. – 20. apríl 2012
 • HOPTOVÁ, Luciána - Doktorandská vedecká konferencia Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/ rozdělená. Brno 19. apríl 2012
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Faleristika a heraldika očami súčasníka. 3. odborný seminár venovaný pomocným vedám historickým. Prešov 25. apríl 2012
 • RENDEK, Lukáš - 8. Študentská vedecká konferencia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 26. apríl 2012
 • KOVAĽ, Peter - Prezentácia kolektívnej monografie Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prešov 3. máj 2012
 • ŠVORC, Peter - Evanjelická cirkev v živote dolnozemských Slovákov. Medzinárodná vedecká konferencia. Nadlak 19. máj 2012
 • MOJDIS, Ján - Medzinárodná vedecká konferencia Ženy a politika. Praha 24. – 25. máj 2012
 • ŠVORC, Peter - Die wissenschaftliche Erschließung der Karpaten (18. – 20. Jahrhundert)/Vedecké objavovanie Karpát (18. – 20. storočie). Medzinárodná konferencia. Stará Lesná 8. – 9. jún 2012