DEJINY 1/2013

pdf - 15 MB  kniha - 29.7 MB   Dejiny 1/2013

Z KONFERENCIE SHS / FROM CONFERENCE OF SHS (SLOVAK HISTORICAL SOCIETY) /
AUS DER KONFERENZ DER SLOWAKISCHEN HISTORISCHEN GESELSCHAFT

 •  Dušan KOVÁČ - Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax / Profile of the history graduate. Curricular programs and the readiness of graduates for practice in the field of history How is history of own discipline taught in Slovakia? / Das Profil des Absolventen des tudiengangs Geschichte. Kurrikulare Programme und die Vorbereitung der Absolventen des Studienfaches Geschichte
 • Dušan ŠKVARNA - Ako sa na Slovensku učia dejiny vlastného odboru? / How is history of own discipline taught in Slovakia? / Wie wird in der Slowakei die Geschichte des eigenen Studiengangs unterrichtet?
 • Roman HOLEC - Metodika a technika historikovej práce. Ako sa pracuje s prameňmi? / Methods and practise of historian‘s work. How to work with sources? / Methodik und Technik der Arbeit des Historikers. Wie arbeitet man mit Quellen?
 • Peter ŠVORC - Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium / Preparation for scientific work and doctoral studies / Die Vorbereitung auf wissenschaftliche Arbeit und Doktorandenstudium
 • Marína ZAVACKÁ, László VÖRÖS - Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV / Preparation for scientific work and doctoral studies at History institute SAV / Die Vorbereitung auf wissenschaftliche Arbeit und Doktorandenstudium im Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften
 • Viliam KRATOCHVÍL - Možnosti vymedzovania a rozvíjania predmetových kompetencií študentov histórie v učiteľskom štúdiu / Possibilities of delimitation and evelopment of subject competences concerning history students in teacher training / Möglichkeiten der Festlegung und Entwicklung von Fachkompetenzen bei den Studierenden der Geschichte im Lehrerstudium
 • Juraj ROHÁČ - Profil absolventa archívnictva (a jeho premeny vo vývoji tohto študijného odboru na FF UK v Bratislave) / Profile of archival studies graduate (its transformations in the development of this discipline at Faculty of Arts UK in Bratislava) / Das Profil des Absolventen des Archivwesens (und die Veränderungen in der Entwicklung dieses Studienfaches an der Philosophischen Fakultät der Komensky-Universität in Bratislava)
 • Marcela DOMENOVÁ - Vývoj študijného odboru a profil absolventa archívnictva na FF PU v Prešove / Development of discipline and profile of archival studies graduate at Faculty of Arts PU in Prešov / Die Entwicklung des Studienfaches Archivwesen und das Profil seiner Absolventen an der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität in Prešov
 • Mária KOHÚTOVÁ - Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave / Department of History at Faculty of Arts TU in Trnava / Lehrstuhl für Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Universität in Trnava

 ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES / STUDIEN

 • Peter ZUBKO - Jonáš Záborský – kňaz Košického biskupstva / Jonáš Záborský – priest of Košice bishopric / Jonáš Záborský – Priester des Bistums Košice
 • Libuša FRANKOVÁ - Prešovské evanjelické dištriktuálne gymnázium a formovanie moderného slovenského národa (Prvá polovica 19. storočia) / Prešov Lutheran high school and building of modern Slovak nation (First half of 19th century) / Das Prešover evangelische distriktuale Gymnasium und die Formierung der modernen slowakischen Nation (Die Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts)
 • Anna VIROSTKOVÁ - Učitelia na severovýchodnom Slovensku v 50. rokoch 20. storočia a ich kvalifikačná štruktúra / Teachers in North-eastern Slovakia in 1950s and their educational structure / Die Lehrer in der Nordostslowakei in den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts und ihre Qualifikationsstruktur

 ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY / STUDY MATERIALS / STUDIENMATERIALIEN

 • Anton LIŠKA - Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z rokov 1830 – 1831 (II.) Preventívne proticholerové rady a odporúčania a dobová liečba cholery / From the contents of anti-cholera circulars and brochures in 1830 – 1831 (II.) Precaution against cholera advice and recommendations and contemporary treatment of cholera / Aus dem Inhalt der Rundschreiben und Broschüren zu Maßnahmen gegen Cholera aus den Jahren 1830 – 1831 (II.). Vorbeugende Ratschläge und Empfehlungen gegen Cholera und das zeitgemäße Heilverfahren bei Cholera

PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE / REPRÄSENTIEREN

 • František GUTEK - Šarišské múzeum a jeho miesto v slovenskom múzejníctve (Príspevok k 110. výročiu založenia múzea v Bardejove) / Šariš museum and its place in Slovak museology (Tribute to 110th anniversary of foundation of museum in Bardejov) / Scharischer Museum und seine Stellung im slowakischen Museumwesen (Ein Beitrag anlässlich des 110. Jahrestages der Gründung des Museums in Bardejov)

RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS / REZENSION – ANOTATION

 • Tibor DOHNANEC - ŠVORC, Peter – HEPPNER, Harald (eds.). Veľká doba v malom priestore: Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929). Prešov : Universum, 2012. 407 s. ISBN 978-80-89046-74-4
 • Marcela DOMENOVÁ - Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945 : bibliografia. Eds. Alžbeta Csájiová, Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó,
 • Andrej Szeghy. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2012. 319 s. ISBN 978-80-85328-64-6
 • Martin FURMANÍK - VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011. 284 s. ISBN 978-80-811-5053-1
 • Mariana KOSMAČOVÁ - Ľudovít Frenyó – Z mojich cestovných poznámok. Zost. V. Szabó. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. 119 s. ISBN 978-80-85734-92-8
 • Mariana KOSMAČOVÁ - KOHÚTOVÁ, Mária a kol. Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Trnava, Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV, 2012. 242 s. ISBN 978-80-8082-546-1
 • Peter KOVAĽ - ŠELEPEC, Jozef. Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 95 s. ISBN 978-80-89614-01-1
 • Božena MALOVCOVÁ - KOLLÁROVÁ, Zuzana – ŠLAMPOVÁ, Martina. V Tvojich rukách sú naše časy... História Evanjelickej a. v. cirkvi v Poprade - Veľkej. Poprad : ViVit, s. r. o., 2013. 184 s. ISBN 978-8089264-77-3
 • Maroš MELICHÁREK - ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 471 s. ISBN 978-80-210-5476-9
 • Lukáš RENDEK - KUČERA, Matúš. State a články k slovenskému stredoveku. Zost. Martin Homza. Bratislava : Post Scriptum, 2012. 422 s. ISBN 978-80-89567-10-2
 • Lukáš RENDEK - JAKUBČIN, Pavol. Pastieri v osídlach moci – Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku 1948 – 1968. Bratislava : Ústav pamätí národa, 2012. 215 s. ISBN 978-80-89335-49-7
 • Karl W. SCHWARZ - FATA, Márta – SCHINDLING, Anton (Hgg.). Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Unter Mitarbeit von Katharina Drobac, Andreas Kappelmayer, Dennis Schmidt (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte Bd. 155), Münster: Aschendorff 2010. XX + 603 S. Ln. Geb.
 • Peter ŠVORC - Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761 – 1823). Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. V. Herausgegeben von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó. Wien : Institut für ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2013. 238 s. ISBN 978-963-89583-7-2
 • Peter ŠVORC - MASAKALÍK, Alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Banská Bystrica : HWSK, s. r. o, 2012. 1030 s.
 • Viera VALLOVÁ - O´CALLAGHAN, S. Sprievodca svetovými náboženstvami. Bratislava : Ikar, 2012. 192 s. ISBN 978-80-5513-013-2

KRONIKA / CHRONICLE / CHRONIK

 • Peter ŠVORC - Stationen der Ökumene. Buchpresentation. (Graz 31. január 2013) a „aperitív“ Historického ústavu SAV v Bratislave (14. február 2013) / Stationen der Ökumene. Buchpresentation. (Graz 31st January 2013) and „aperitif“ of History institute of SAV in Bratislava (14th Februray 2013) / Stationen der Ökumene. Buchpresentation. (Graz 31. Januar 2013) und „Aperitiv“ des Historischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaft in Bratislava (14. Februar 2013)
 • Peter KOVAĽ - Konferencia Vojna a okupácia v pamäti a vedomí obyvateľov malého mesta Krakov. Krakov 26. februára 2013 / Conference War and occupation in mind and consciousness of residents of a small town Krakow. Krakow 26th February 2013 / Die Konferenz „Krieg und Okkupation im Bewusstsein der Bewohner der kleinen Stadt Krakow. Krakow, der 26. Februar 2013
 • Adriána VOĽANSKÁ - Pracovná návšteva doc. PhDr. Martina Olivu, PhD., na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 7. – 9. marec 2013 / Working visit of doc. PhDr. Martin Oliva, PhD., at Institute of History Faulty of Arts PU in Prešov. Prešov 7. – 9. March 2013 / Der Arbeitsbesuch von Doz. PhDr. Martin Oliva, PhD am Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität in Prešov. Prešov der 7. – 9. März 2013
 • Miloslava BODNÁROVÁ - Udelenie titulu Dr. h. c. prof. PhDr. Marii Marečkovej, DrSc. Prešov 18. marec 2013 / Degree Dr. h. c. awarded to prof. PhDr. Mária Marečková, rSc. Prešov 18th March 2013 / Verleihung des Titels Dr. h. c. an Prof. Maria Marečková, DrSc. Prešov, der 18. März 2013
 • Peter KOVAĽ - Prezentácia zborníka Veľká doba v malom regióne. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929) a prednáška Prešov a Slovenská republika rád. Prešov 21. marca 2013 / Presentation of anthology Great era in a small region. Disruptive changes in Central European cities and their consequences (1918 - 1929) and lecture Prešov and The Slovak Soviet Republic. Prešov 21st March 2013 / Präsentation des Sammelbandes „Große Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 – 1929) und der Vortrag „Prešov und die Slowakische Räterepublik“. Prešov, der 21. März 2013
 • Ján DŽUJKO - 9. študentská vedecká konferencia na Inštitúte histórie FF PU. Prešov 4. apríla 2013 / 9th students’ scientific conference at Institute of History Faulty of Arts PU in Prešov. Prešov 4th April 2013 / Die 9. wissenschaftliche Studentenkonferenz am Institut der Geschichte der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität. Prešov, der 4. April 2013
 • Patrik DERFIŇÁK - Študenti na inštitútnom kole 9. študentskej vedeckej konferencie. Prešov 4. apríla 2013 / Students at institute round of 9th students‘ scientific conference at Institute of History Faulty of Arts PU in Prešov. Prešov 4th April 2013 / Die Studierenden auf der 9. wissenschaftlichen Studentenkonferenz. Prešov, der 4. April 2013
 • Richard PAVLOVIČ - 38. zasadnutie Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov. Luhačovice 15. – 17. apríl 2013 / 38th meeting of Czech-Slovak / Slovak-czech history committee. Luhačovice 15. – 17. April 2013 / Die 38. Tagung der Tschechisch-Slowakischen/ Slowakisch-Tschechischen Historikerkomission. Luhačovice, der 15. – 17. April 2013
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc. Košice 17. apríl 2013 / The role of books and periodicals in the cultural, social and political life of multinational Košice. Košice 17th April 2013 / Die Rolle der Bücher und Periodika im kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben der Vielvölkerstadt Košice. Košice, der 17. April 2013
 • Annamária KÓNYOVÁ - Členovia Inštitútu histórie FF PU v Prešove prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Prešov 22. apríla 2013 / Members of Institute of History presented results of their scientific work. Prešov 22nd April 2013 / Mitglieder des Instituts für Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität in Prešov präsentierten die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Prešov, der 22. April 2013
 • Lukáš RENDEK - Heraldika a genealógia očami súčasníka. Prešov 24. apríla 2013 / Heraldry and genealogy in the eyes of contemporaries. Prešov 24th April 2013 / Heraldik und Genealogie in den Augen der Zeitgenossen. Prešov, der 24. April 2013
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Deviata študentská vedecká konferencia Filozofickej fakulty PU v Prešove. 25. apríl 2013 / 9th students’ scientific conference at Faulty of Arts PU in Prešov. 25th April 2013 / Die 9. wissenschaftliche Studentenkonferenz an der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität. Prešov, der 25. April 2013
 • Libuša FRANKOVÁ - Habilitačné konanie PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD., v študijnom odbore 2. 1. 9 Slovenské dejiny. Prešov 7. máj 2013 / Habilitation of PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., within the branch of study 2. 1. 9 Slovak history. Prešov 7th May 2013 / Habilitationsverfahren von PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. im Fach 2. 1. 9 Slowakische Geschichte. Prešov, der 7. Mai 2013
 • Ján DŽUJKO - Prezentácia knihy Mariána Marka Stolárika Where is my home? Slovak Immigration to North America 1870 – 2010 (Kde sa cítim doma? Slovenské vysťahovalectvo do severnej Ameriky 1870 – 2010). Prešov 20. mája 2013 / Presentation of book written by Marian Mark Stolárik: Where is my home? Slovak Immigration to North America 1870 – 2010 . Prešov 20th May 2013 / Buchpräsentation: Marian Mark Stolárik Where is my home? Slovak Immigration to North America 1870 – 2010 (Kde sa cítim doma? Slovenské vysťahovalectvo do severnej Ameriky 1870 – 2010). Prešov, der 20. Mai 2013
 • Ján MOJDIS - Dejepis vo svetle zmien Milénia. Prešov 21. máj 2013 / History in the light of millennial changes. Prešov 21th May 2013 / Geschichtsunterricht im Lichte der Veränderungen des neuen Milleniums. Prešov, der 21. Mai 2013
 • Ján ADAM - Výročná cena Zemplínskeho múzea pre Inštitút histórie FF PU / Annual award of Zemplín museum dedicated to Institute of History Faculty of Arts PU / Jahrespreis des Zempliner Museums für das Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Prešover Universität