DEJINY 1/2014

pdf - 12 MB  kniha - 25 MB   

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Libuša FRANKOVÁ - Česko-slovenské vzťahy v revolučných udalostiach rokov 1848 – 1849 (Dočasný jazykový rozkol a opätovné zblíženie) / Czech-Slovak relations during revolutionary events of years 1848 – 1849. (Temporary linguistic split and re-convergence). (Recenzenti: prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
 • Patrik DERFIŇÁK - Židovské úverné družstvo v Stropkove / Jewish credit cooperative in Stropkov. (Recenzenti: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - Vzťahy Pavla Skoropadského a Simona Petľuru, dvoch hlavných politických osobností na Ukrajine v rokoch 1918 – 1919/ Relationship of Pavlo Skoropadskyj and Simon Petľura, two main political personalities in Ukraine in years 1918 – 1919. (Recenzenti: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.)
 • Ružena KORMOŠOVÁ - Regionalizmus ako princíp dejepisného vyučovania / Regionalism as a principle of Teaching History. (Recenzenti: doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc., PhDr. Samuel Jovankovič)

ĽUDIA A DOBA / People and time

 • Ján DŽUJKO - Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. (1953 – 2014)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Predvojnový predseda Slovenskej národnej strany Pavel Mudroň / Activities of Pavel Mudroň in Slovak national movement. (Recenzenti: PhDr. Miroslav Pekník, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)

MATERIÁLY / MATERIALS

 • Anton LIŠKA - Dobové tlače dr. Ignatiusa Sommera a dr. Martina Hlatkého z roku 1831, popisujúce príznaky, prevenciu a liečbu cholery / Contemporary press of dr. Ignatius Sommer and dr. Martin Hlatký from 1831 describing the symptoms, prevention and treatment of cholera (Recenzent: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.)

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY / STUDY MATERIALS

 • Maroš MELICHÁREK - Srbsko v područí Osmanskej ríše do začiatku 19. storočia / Serbia under ottoman supremacy until the beginning of 19th century. (Recenzenti: doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc., PhDr. Mária Tonková, CSc.)

ROZHOVORY / INTERVIEWS

 • Peter KOVAĽ - Rozhovor s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., predsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV / Interview with PhDr. Dušan Kováč, DrSc., chairman of Slovak historical society of Slovak academy of sciences
 • Adriána VOĽANSKÁ - Rozhovor s archeológom Dr. hab. Marekom Nowakom z Inštitútu archeológie Jagelonskej univerzity v Krakowe / Interview with archaeologist Dr. hab. Marekom Nowak from Institute of Archaeology, Jagellonian university in Krakow

PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE

 • Monika PAVELČÍKOVÁ - Múzeum ľudovej architektúry v prírode v Starej Ľubovni / Museum of folk architecture in Stará Ľubovňa
 • Dalibor MIKULÍK - Ľubovnianske múzeum / Museum in Stará Ľubovňa

RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS

 • Patrik DERFIŇÁK - LENGYELOVÁ, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický význam. Bratislava : Pro Historia, 2012. 260 s. ISBN 978-80-89396-19-1.
 • Tibor DOHNANEC - SZÖGI, László – KÓNYA, Peter. Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387 – 1918. Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387 – 1918. Budapest : ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2012. 410 s. ISBN 978-963-284-297-4.
 • Ján DŽUJKO - Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Ed. Karol Medňanský. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. 175 s. ISBN 978-80-555-0997-6.
 • Martin HAJDUK - MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Perfekt, 2012. 397 s. ISBN 978-80-8046-586-5.
 • Martin KLEMPAY - Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským Zemským archivem v Brně. Eds. Jaromír Tauchen, Karel Schelle. Ostrava : KEY Publishing s. r. o., 2013. 239 s. ISBN 978-80-87475-28-7.
 • Štefan KUCÍK - ŠMÍD, Marek. Nepřítel první republika: radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918 – 1938. Příbram : L. Marek, 2012. 267 s. ISBN 978-80-87127-36-0.
 • Michaela KURINOVSKÁ - Spiš. Vlastivedný zborník 6. Eds. Zuzana Krempaská, Miroslav Števík. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2012. 197 s. ISBN 978-80-85173-07-9.
 • Valéria PULENOVÁ - ŠVAČ, Vladimír. Adam Hlovík. Život a dielo. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7165-876-4.
 • Valéria PULENOVÁ - KUCÍK, Štefan – VACULÍK, Jaroslav a kol. Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov : UNIVERSUM, 2014. 139 s. ISBN 978-80-89046-78-2.

KRONIKA / CHRONICLE

 • Tibor DOHNANEC - Exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove do Budapešti na spomienkovú slávnosť spojenú so stretnutím mládeže a dejepisnou súťažou pre stredoškolákov GLORIA VICTIS. Budapešť, 21. – 23. október 2013/ Excursion for students of the Institute of History (Prešov)  in Budapest at the commemoration meeting associated with youth and historiographical competition for high school students GLORIA VICTIS.  Budapest, 21st – 23rd October 2013
 • Adriána VOĽANSKÁ - V centre pozornosti skúmanie problematiky neolitu. Prešov, 25. október 2013 / In the spotlight of exploring the Neolithic issues. Prešov, 25th October 2013
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - V meste s tisícročnou históriou. Kyjev, 3. september – 29. november 2013 / In a city with thousands of years of history. Kiev, 3rd September – 29th November 2013
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Pripomenuli si 95. výročie vzniku Československej republiky. Praha, 4. november 2013 /We have Commemorated the 95th anniversary of the Czechoslovak Republic. Prague, 4th November 2013
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - 95. výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice. Skalica, 6. november 2013/ 95th anniversary of arrival of Interim government for Slovakia to Skalica. Skalica, 6. November 2013
 • Marián VIZDAL, Adriána VOĽANSKÁ - Exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Krosno – Krakov, 29. november – 1. december 2013/ Excursion of students from Institute of History, Faculty of Arts, Prešov. Krosno – Krakow, 29th November – 1st December 2013
 • Ružena KORMOŠOVÁ - Jeden deň vysokoškolákom III. Prešov, 5. február 2014 / University student for one day III. Prešov, 5th February 2014
 • Ján DŽUJKO - Úspešná habilitácia Mgr. Jána Adama, PhD. Prešov, 12. marec 2014 / Successful habilitation of Mgr. Ján Adam, PhD. Prešov, 12th March 2014
 • Valéria PULENOVÁ - Fenomén hracích kariet očami súčasníka. Prešov, 12. marec 2014 / Phenomenon of playing cards seen through eyes of contemporary. Prešov, 12th March 2014
 • Peter KOVAĽ - „Večery s históriou“. Prednáška PhDr. Dušana Kováča, DrSc. Prešov, 18. marec 2014 / „History evenings“. Lecture of PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Prešov, 18th March 2014
 • Peter KOVAĽ - ERASMUS + mobilita – prednášky. PhDr. Jaroslava Pažouta, PhD. Prešov, 24. – 27. marec 2014 / ERASMUS + mobility – lectures of PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. Prešov, 24th – 27th March 2014
 • Michaela KURINOVSKÁ - 10. študentská vedecká konferencia Inštitútu histórie. Prešov, 27. marec 2014 / 10th students scientific conference of Institute of History. Prešov, 27th March 2014
 • Peter ŠVORC - Prednáška v Polskiej Akademii Umiejętności. Krakov, 15. apríl 2014 / Lecture at Polish academy of Arts, Krakow, 15th April 2014