DEJINY 1/2015

pdf - 9,5 MB  kniha - 27,8 MB   

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Ján MOJDIS - Dejepis vo svetle zmien „Milénia“, regionálne dejiny a absolvent štúdia dejepisu / History in the light of changes of „Millennium“, regional history and graduates in history. (Recenzenti: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Prvé novostavby ľudových škôl na Šariši po vzniku ČSR / First new buildings of elementary schools in the region of Šariš after the establishment of Czechoslovakia. (Recenzenti: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Ľubica HARBUĽOVÁ - Pripomíname si 100. výročie narodenia doc. Vasila Grivnu – prvého vedúceho katedry dejín na Filozofickej fakulte v Prešove / We remember the 100th Birth Anniversaryof doc. Vasil Grivna - the first head of the department of history at the Philosophical Faculty in Prešov
 • Ján MOJDIS - Zakladateľ vedecko-výskumného bádania dejín na východe Slovenska / Founder of research and scientific exploration of history in Eastern Slovakia
 • Vasil GRIVNA - Jevhen Perfeckyj / Jevhen Perfeckyj
 • Libuša FRANKOVÁ - Ján Francisci – Rimavský a slovenské študentské spolky na východnom Slovensku. (Prvá polovica 19. storočia) / Ján Francisci-Rimavský A Slovak student association in Eastern Slovakia (The first half of the 19th century) (Recenzent: doc. Mgr. Ján Adam, PhD.)
 • Ján LAJČÁK - Machiavelli – radca vladárov / Machiavelli – advisor of the rulers. (Recenzenti: Prof. PhDr. Ľubomír Belas, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Csilla FEDINEC – István CSERNICSKÓ - Poznámky na margo jedného úradného vestníka: Kárpátaljai Közlöny – Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944) / Remarks on one official gazette Kárpátaljai Közlöny – Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944). (Recenzent: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.)
 • Veronika PLEŠTINSKÁ - Pavol KAŠŠÁK - Kvetinová symbolika ornátu z roku 1821, uloženého v archíve nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade / Floriculture symbolics of ornament from 1821, deposited in the archives of the Nitra bishopric at Nitra castle. (Recenzenti: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
PREDSTAVUJEME/ WE INTRODUCE
 • Jozef KUŠNÍR - Minulosť a súčasnosť Krajského múzea v Prešove / Past and Present of the Regional Museum in Prešov
 • Gabriel BLAŠKO - Svidník a kraj pod Duklou – priestor vojenskej muzeálnej činnosti / Svidník and Dukla region – space for military museal activities
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Ján DŽUJKO - Rozhovor s PhDr. Ivanom Kamencom, CSc., pracovníkom Historického ústava SAV a dlhodobým predsedom slovenskej časti Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov / Interview with PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Member of Institute of History of SAS and long time head of Slovak part of Czech-Slovak/Slovak-Czech committee of Historians
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Katarína BUŽBACHEROVÁ - Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-14-1
 • Patrik DERFIŇÁK - GRANADOS LOUREDA, Juan Antonio. Španělští Bourboni. Praha : Grada, 2012. 264 s. ISBN 978-80-247-4097-3.
 • Patrik DERFIŇÁK - Česko-slovenská historická ročenka 2013. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec. Skalica – Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 312 s. ISBN 978-80-89391-35-6.
 • Martin HAJDUK - Spišské exody v 20. storočí. Eds. Peter Švorc, Miroslav Pollák. Levoča – Bratislava : Občianske združenie Krásny Spiš a Kalligram, 2015. 228 s. ISBN 978-80-8180-883-1.
 • Martin HAJDUK - ŠVORC, Peter – DERFIŇÁK, Patrik. Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období. Sondy do spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 244 s. ISBN 978-80-555-1142-9.
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - IVANEC, Andrij. Krymska problema v dijaľnosti UNR periody Dyrektoriji (kinec 1918 – 1920 rr.). Symferopoľ : DOĽA, 2013. 176 s. ISBN 978-966-366-619-8.
 • Peter KOVAĽ - Informační boj o Československo / v Československu (1945 – 1989). Ed. Jaroslav Pažout. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů; Technická univerzita v Liberci, 2014. 288 s. ISBN 978-80-7494-089-7
 • Peter ŠVORC - NĚMEČEK, Jan a kol. Československo-sovětská smlouva 1943. Praha : Historický ústav AV ČR, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7286-237-5
KRONIKA / CHRONICLE
 • Luciána HOPTOVÁ - Jeden deň vysokoškolákom IV. Prešov, 4. február 2015 / An university student for one day IV. Prešov. 4th February 2015
 • Peter KOVAĽ - Erasmus+ mobilita na Ústave historických věd Pardubickej univerzity, Česká republika. Pardubice, 16. – 19. marec 2015 / Erasmus mobility at Department of historical sciences University of Pardubice, Czech Republic, Pardubice, 16. – 19. March 2015
 • Martin HAJDUK - Prezentácia knihy Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období. Prešov, 24. marec 2015 / Presentation of the book East Slovakia and the Jews in the interwar period. Prešov, 24th March, 2015
 • Annamária KÓNYOVÁ - Študentská vedecká konferencia. Prešov, 25. marec 2015 / Student scientific conference. Prešov, 25th March 2015
 • Peter KOVAĽ - Prezentácia vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Inštitútu histórie. Prešov, 14. apríla 2015 / Presentation of research activities and publications of Institute of History. Prešov, 14th April 2015
 • Peter ŠVORC - 42. zasadnutie Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov. Ružomberok, 21. – 23. apríl 2015 / 42nd Session of Czech-Slovak/Slovak-Czech committee of Historians, 21. – 23. April 2015
 • Zuzana KOLLÁROVÁ - Osobnosti, na ktoré nemožno zabudnúť. Poprad Veľká, 23. apríl 2015 / Personalities, which must not be forgotten, Poprad 23rd April 2015
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - „Večery s históriou“ – prednáška PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc. Prešov, 28. apríl 2015 / „History nights“ – lecture of PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc. Prešov, 28th April 2015
 • Luciána HOPTOVÁ - História v regióne – región v histórii. Prešov, 6. máj 2015 / History in the region - the region in history. Prešov, 6th May 2015