DEJINY 1/2016

pdf - 7,5 MB  kniha - 27,5 MB   Dejiny 1/2016

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Zmeny v ľudovom školstve na Šariši v prvých dvoch decéniách 20. storočia / Changes in the public primary education in Šariš region in the first two decennia of the 20th century (Recenzenti: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.)
 • David HUBENÝ - Komunisté na Podkarpatské Rusi za druhé republiky / Communists in Ruthenia during the Second Republic (Recenzenti: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Marián Gajdoš, CSc.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Csilla FEDINEC - Maďarské alternatívy na Podkarpatskej Rusi. Politická činnosť Károlya Hokkyho (1883 – 1971) / Hungarian alternatives in Ruthenia.Political activities of Károly Hokky (1883 – 1971) (Recenzenti: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.)
 • Libuša FRANKOVÁ - Jozef Škultéty v kontexte slovenských národnoobranných snáh / Jozef Škultéty in the context Slovak national efforts (Recenzenti: prof. PhDr. Roman Holec, CSc., doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.)
 • Miloslava BODNÁROVÁ - K životnému jubileu profesora PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. / Rare jubilee of professor PhDr. Ladislav Tajták, CSc.
 • Ľubica HARBUĽOVÁ - Zo severu Ruska na sever Slovenska. Venované životnému jubileu PhDr. Angelíny Uramovej / From the north of Russia to the north of Slovakia. Dedicated to the jubilee Dr. Angelína Uramová.
 • Peter KOVAĽ - Jubilantka doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. / Jubilee of doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Marek DUCHOŇ - Sklad soli včera a dnes. (Technické múzeum Solivar) / Salt warehouse yesterday and today. (Technical Museum Solivar)
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Aj dejepisom viesť k láske a úcte k životu, k rozlišovaniu dobra a zla. Rozhovor s prof. PhDr. Dušanom Škvarnom, PhD. / History leads to love and respect for life, for good and evil. Interview with prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Patrik DERFIŇÁK - СЬOГI, Ласло. Закарпатськи студенті в європейських університетах 1407 – 1919. SZÖGI, László. Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407 – 1919. Київ, Budapest: „МП Леся“, 2013. 204 s.
 • Marcela DOMENOVÁ - KUŠNÍR, Jozef a kol. 70 rokov Krajského múzea v Prešove. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2015. 160 s.
 • Marcela DOMENOVÁ - Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Ed. Miriam Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. 204 s.
 • Lukáš HEDMEG - KÓNYA, Peter. Centrálne úrady hospodárskej správy počas povstania Františka II. Rákocziho. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 104 s.
 • Peter KOVAĽ - Udavačstvo. Ed. Miroslav Pollák. Levoča; Bratislava : Občianske združenie Krásny Spiš; Kalligram, 2016. 384 s.
 • Lukáš LISÝ - PAPSONOVÁ, Mária. Sasko-Magdeburské právo na Slovensku. (Krajinské právo v žilinskej knihe). Žilina : EUROKÓDEX, 2014. 304 s.
 • Ján MOJDIS - DINUŠ, Peter. Politika bez masky. Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989. Bratislava : Veda, 2015. 239 s.
 • Marta ŠEVCOVÁ - Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Eds. Martina Poliaková, Jakub Raška, Václav Smyčka. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 176 s.
 • Michaela KALINOVÁ - POMFYOVÁ, Bibiana – SAMUEL, Marián – ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveká Bíňa. Archeológia – história – architektúra. Bratislava : FO ART – Ústav dejín umenia SAV, 2014. 232 s.
 • Michaela KURINOVSKÁ - Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Eds. Marcela Domenová, Drahoslav Magdoško. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2015. 359 s.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Záujem študentov Univerzity tretieho veku o dejiny. Prešov, 28. september 2015 – 27. apríl 2016 / Interest in history of Senior University. Prešov, 28th september 2015 – 27th april 2016
 • Lukáš HEDMEG - „Večery s históriou“ prednáška prof. PhDr. Dušana Škvarnu, PhD. Prešov, 2. december 2015 / „Evenings with history“ lecture by prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. Prešov, 2nd december 2015
 • Lukáš HEDMEG - Mobilita programu CEEPUS III na Ústave dejín a Archíve Univerzity Karlovej v Prahe. Praha, 1. február – 22. apríl 2016 / CEEPUS III mobility at Institute for History and Archives of Charles University in Prague. Prague, 1st february – 22nd april 2016
 • Luciána HOPTOVÁ - Jeden deň vysokoškolákom V. Prešov, 4. februára 2016 / University student for one day V. Prešov, 4th february 2016
 • Patrik DERFIŇÁK - Medzinárodná konferencia historikov. Prešov, 1. marca 2016 / International conference of historians. Prešov, 1st march 2016
 • Peter KOVAĽ - Erasmus+ mobilita, prednášky doc. PhDr. Jaroslava Pažouta, Ph.D. a PhDr. Milana Svobodu, Ph.D. Prešov, 7. – 8. marec 2016; Prešov, 11. apríl 2016 / Erasmus+ lectures by doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. and PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. Prešov, 7th – 8th march 2016; Prešov, 11th april 2016
 • Martin HAJDUK - 44. zasadnutie Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov. Prešov, 11. – 15. apríl 2016 / 44th meeting of the Czech-Slovak / Slovak-Czech commission of historians. Prešov, 11th – 15th april 2016
 • Tibor DOHNANEC - Medzinárodná vedecká konferencia Prvá svetová vojna v Karpatoch. Prešov, 14. – 15. apríla 2016 / International Scientific Conference First World War in the Carpathians. Prešov, 14th – 15th april 2016
 • Tibor DOHNANEC - Medzinárodná vedecká konferencia Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Nowy Targ, 14. – 16. apríl 2016 / International Scientific Conference Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Nowy Targ, 14th – 16th april 2016
 • Annamária KÓNYOVÁ - 12. Študentská vedecká a umelecká konferencia. Prešov, 30. marec 2016; Prešov, 27. apríl 2016 / 12th student scientific and artistic Conference. Prešov, 30th march 2016; Prešov, 27th april 2016
 • Lukáš HEDMEG - Vedecká konferencia Šariš vo svetle dobových dokumentov a tlače (1848 – 1948) Prešov, 28. apríl 2016 / Scientific Conference Saris, in the light of historical documents and print (1848 – 1948). Prešov, 28th april 2016
 • Martin HAJDUK - Erasmus+ mobilita. dr hab. Prof. UR Wacław Wierzbieniec. Židia v Haliči v 19. a 20. storočí. Prešov, 2. máj 2016 / Erasmus+ dr hab. Prof. UR Wacław Wierzbieniec. Jews in Galicia in the 19th and 20th century. Prešov, 2nd may 2016