OBSAH 2/2010

pdf - 17.9 MB  kniha - 30.4 MB  Dejiny 2/2010

ŠTÚDIE

 • SENDEKOVÁ, Marta - Vojenská a administratívna reforma v Rímskej ríši koncom 3. storočia
 • PALENČÁROVÁ, Zuzana - Hospodárstvo rodiny Pillerovej v Ruských Pekľanoch v rokoch 1850 – 1939
 • DERFIŇÁK, Patrik - Z histórie Uhorského kráľovského ženského učiteľského ústavu v Prešove (1893 – 1925)

ĽUDIA A DOBA

 • MELICHÁREK, Maroš  - Osobnosť Vuka Stefanovića Karadžića (1787 – 1864) v kontexte jeho jazykovednej činnosti – vytvorenie moderného srbského jazyka
 • MUŠINKA, Mikuláš - Život a dílo Stepana Lvovyče Rudnyckého
 • FRANKOVÁ, Libuša - Belo Klein-Tesnoskalský a kultúrny život mesta Prešov (V kontexte zlomových udalostí roka 1918)

MATERIÁLY

 • HOLLÝ, karol - Historická argumentácia Štefana Marka Daxnera v práci Hlas zo Slovenska, resp. Slovenská otázka od konca 18. stoletia (textová analýza)
 • MICHELA, Miroslav - Súhrnná správa o priebehu kampane proti Rothermerovej akcii v roku 1927
 • KUCÍK, Štefan - Protokol 2. schôdze Odbočky Československej národnej rady v Amerike, konanej dňa 31. mája 1918 v Moose Temple, Pittsburgh, Pa

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • VASIĽOVÁ, Darina - Vyučovacia hodina dejepisu a jej štruktúra

ROZHOVORY

 • ĎURIŠIN, Martin - 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom – Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Michalom Danilákom, CSc.

PREDSTAVUJEME...

 • BIZOŇOVÁ, Monika - Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Spišskej Kapitule

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • ĎURIŠIN, Martin - Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia III./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts III. : Zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM/Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 163 s. ISBN 978-80-7165-722-4
 • DRÁBIK, Jakub - OVERY, Richard: The Morbid Age. London : Penguin Books, 2009. 521 s. ISBN 978-0-713-99563-3
 • ĎURIŠIN, Martin - Osobnosti prešovského školstva – študenti. Slovník III./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens – Studenten. Wörterbuch III. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 75 s. ISBN 978-80-7165-751-4
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Our Lincoln: New perspectives on Lincoln and his world. Ed. E. Foner. New York : W.W. Norton & Company, 2009. 336 s. ISBN 978-0-393-33705-1
 • SCHWARZ, Karl - Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag. Eds. Marija Wakounig, Wolfgang Mueller, Michael Portmann. Wien; Münster : Lit Verlag. 2010. 702 S., gebunden
 • ŠVORC, Peter - Arizácie. Acta historica Posoniensia XI. Eds. Eduard Nižňanský, Ján Hlavinka. Bratislava : Katedra všeobecných dejín; Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010. 212 s. ISBN 978-80-89236-85-5 Arizácie v regiónoch Slovenska. Acta historica Posoniensia XII. Eds. Eduard Nižňanský, Ján Hlavinka. Bratislava : Katedra všeobecných dejín, Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010. 231 s. ISBN 978-80-89236-86-2
 • JARINKOVIČ, Martin - TANASKOVIĆ, Darko: Neoosmanizam. Povratak Turske na Balkan. Beograd : Sluzbeni glasnik; Službeni glasnik Republike Srpske, 2010. 109 s. ISBN 978-86-519-0596-7
 • ŠVORC, Peter - POP, Ivan: Malé dejiny Rusínov. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2010. 139 s. ISBN 978-80-970354-4-0
 • KOZÁKOVÁ, Diana - TZOULIADIS, Tim: Opuštění. Z velké krize do gulagu: naděje a zrada ve Stalinově Rusku. Praha : Vydavateľstvo BB/ art, 2010. 456 s. ISBN 978-80-7381-736-7
 • ŠVORC, Peter - Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947” uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej v spolupráci Spišského dejepisného spolku, Spolku Slovákov v Poľsku, Ústavu pamäti národa. Zost. Milica Majeriková. Krakov : Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku, 2010. 231 s. ISBN 978-83-7490-346-2
 • VALLOVÁ, Viera - Historica Třeboň 1526 – 1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. I. Písemnosti z let 1526 – 1535. Ed. Tomáš Sterneck. Praha : Historický ústav, 2010. 442 s. ISBN 987-80-7286-169-9
 • ŠVORC, Peter - MAREK, Pavel: Setkání. Osobnost v politickém a veřejném životě na přelomu 19. a 20. století. Olomouc : Centrum dějin křesťanské politiky na Katedre historie Filozofické fakulty UP, 2010. 454 s. ISBN 978-80-86760-51-3
 • KUZMOVÁ, Dagmar - DROZD, Roman – HALCZAK, Bohdan: Dzieje Ukrainńców w Polsce w latach 1921 – 1989. Zielona Góra – Słupsk : Wydawnictwo MAjUS. 2010. 208 s. ISBN 83-60389-11-X
 • ŠVORC, Branislav - BOHUŠ, Ivan: Tatranské štíty a ľudia. Tatranská Lomnica : Vydavateľstvo I & B, 2010. 159 s. ISBN 978-80-969017-9-1

KRONIKA

 • HARBUĽOVÁ, Ľubica - 21. svetový kongres historických vied. Amsterdam 22. – 28. august 2010
 • TAKÁCSOVÁ, Katarína - Jeseň v Historickej knižnici v kaštieli Betliar – 2. ročník. Betliar 2. – 3. september 2010
 • BIZOŇOVÁ, Monika - Medzinárodná študentská vedecká konferencia Pontes ad fontes – cirkevné dějiny ve světle pomocných věd historických. Brno 7. – 10. september 2010
 • ŠKULECOVÁ, Ivana - Košice a dejiny – dejiny Košíc (stav výskumu a jeho perspektívy – teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta). Košice 16. – 17. september 2010
 • HOPTOVÁ, Luciána - Päť mesiacov v Bieloruskej republike. Brest 17. september 2010 – 16. február 2011
 • VALLOVÁ, Viera - Vedecká konferencia Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce,Lesné 17. – 18. september 2010
 • DOMENOVÁ, Marcela - Vedecká konferencia Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra II. Prešov 22. – 23. september 2010
 • PEKÁR, Martin - Jan Šrámek a jeho doba (konferencia pri príležitosti 140. výročia narodenia J. Šrámka). Olomouc 23. september 2010
 • KÓNYOVÁ, Annamária - Medzinárodná vedecká konferencia Leonard Stöckel a protestantizmus v strednej Európe. Bardejov 7. – 8. október 2010
 • KOVAĽ, Peter – KUZMOVÁ, Dagmar - ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky Mgr. Zbyňka Vydru, Ph.D. z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Prešov 18. – 21. október 2010
 • TOKÁROVÁ, Zuzana - Odborný seminár riešiteľov grantového projektu VEGA MŠ SR Zdroje a podoby etnických konfliktov na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Prešov 19. október 2010
 • PAVLOVIČ, Richard - 33. zasadnutie Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov v Českom Těšíne a Cieszyne. Český Těšín 19. – 21. október 2010
 • DOMENOVÁ, Marcela - Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch. Dvadsať rokov archívnictva na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Prešov 24. – 25. november 2010
 • TOKÁROVÁ, Lucia - Kus Ríma nad Torysou. Vedecká kaviareň s doc. PhDr. Mariánom Vizdalom, CSc. Prešov 1. december 2010