OBSAH 2/2011

pdf - 11.6 MB  kniha - 23.3 MB  Dejiny 2/2011

ŠTÚDIE

 • VALLOVÁ, Viera - Talianske opevňovacie systémy 16. – 17. storočia na území južného Slovenska
 • MELICHÁREK, Maroš - Druhé Srbské povstanie proti osmanskej nadvláde (1815 – 1816) a vytváranie autonómneho srbského štátu počas prvej vlády Miloša Obrenovića
 • SCHWARZ, Karl W. - Sprache – ethnische/konfessionelle Identität – Geschichte. Anmerkungen zum magyarisch-slowakischen Kirchenkonflikt im 19. Jahrhundert
 • FRANKOVÁ, Libuša - Česko-slovenské vzťahy v kontexte formovania slovenského národnopolitického programu v rokoch 1840 – 1847

ĽUDIA A DOBA

 • MARCINKOVÁ, Lucia - Wilhelm Emmanuel von Ketteler a riešenie sociálnych problémov doby (od spoločenskej reformy k sociálnej politike)

MATERIÁLY

 • KUCÍK, Štefan - Dva otvorené listy Tomášovi G. Masarykovi, prezidentovi Československa

ROZHOVORY

 • ĎURIŠIN, Martin - 60 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom – didaktikom doc. PhDr. Vasiľom Frankom, CSc.

PREDSTAVUJEME...

 • ŠVAJKOVÁ, Jana - Z histórie a súčasnosti Štátneho archívu Košice, pobočka Trebišov

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • KOVÁČOVÁ, Štefánia - SAVČENKO, Viktor Anatolijevič: Pavlo Skoropads´kyj – ostannij heťman Ukrajiny. Charkiv : Folio, 2008. 400 s. ISBN 978-966-03-4058-9
 • MELICHÁREK, Maroš - NIGEL, Thomas – MIKULAN, Krunoslav: Válka v Jugoslávii. Slovinsko a Chorvatsko 1991 – 95. Praha : Grada Publishing, 2009. 64 s. ISBN 978-80-247-2876-6
 • ULIČNÝ, Ferdinand - Saxoferrato , Bartolus de: Tractatus de insigniis et armis = Traktát o znameniach a erboch. Ed. Ladislav Vrtel. Bratislava : Veda, 2009. 199 s. ISBN 978-80-224-1097-7
 • VALLOVÁ, Viera - SEGEŠ, V. a kol. Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 4. vyd. Bratislava : SPN, 2010. 299 s. ISBN 978-80-10-02026-3
 • KOSMAČOVÁ, Marianna - KERESTEŠ, Peter: Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV. Nitrianska stolica. Šľachta Nitrianskej stolice podľa súpisov z rokov 1600 a 1606. Bratislava : Hajko & Hajková, 2010. 327 s. ISBN 978-80-88700-74-6
 • RENDEK, Lukáš - SOKOLOVSKÝ, Leon: Pečate a znaky stolíc na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského; Filozofická fakulta, 2010. 240 s. ISBN 978-80.89236-54-1
 • MARCINKOVÁ, Lucia - Člověk romantizmu a jeho svět. Ed. François Furet. Praha : Vyšehrad, 2010. 288 s. ISBN 978-80-7021-818-1
 • KLEMPAY, Martin - VASIĽOVÁ, Darina et al.: Prešovské kolegiálne gymnázium v historickom kontexte rokov 1804 – 1918. História, osobnosti, konfesionálny, spoločenský a kultúrny aspekt :Zborník elektronických príspevkov na DVD II./Prešover Kollegiales Gymnasium im historichen kontext der Jahre 1804 – 1918. Geschichte, Pesonlichkeiten, konfessioneller, gesellschaftlicher und kultureller Aspekt : Sammelband von elektronischer Versionen der Beitrage auf DVD II. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011. 212 s. ISBN 978-80-7165-851-1
 • Ліхтей, Ігор - ТОВТИН Яна. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526–1610 рр.). Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2011. 160 с. ISBN 978-617-596-054-7
 • ŠVORC, Peter - CHORVÁT, Peter: Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Bratislava : Virvar, 2011. 151 s. ISBN 978-80-970513-3-4
 • RENDEK, Lukáš - Archívy po roku 1989. Víťazstvá a prehry. Zost. PhDr. Júlia Ragačová. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2011. 147 s. ISBN 978-80-970660-8-6

KRONIKA

 • HOPTOVÁ, Luciána - Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Banská Bystrica 6. – 7. september 2011
 • PEKÁR, Martin - X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. – 16. september 2011
 • DERFIŇÁK, Patrik - Medzinárodná vedecká konferencia k slovensko-ukrajinským vzťahom. Užhorod 22. – 23. september 2011
 • HOPTOVÁ, Luciána - Medzinárodná konferencia Ruská pomocná akcia v Československu: história, význam, dedičstvo (90. výročie jej začatia). Praha 4. – 6. október 2011
 • ĎURIŠIN, Martin - Medzinárodná vedecká konferencia historikov v Prešove Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929). Prešov 5. – 7. október 2011
 • PAVLOVIČ, Richard - Zasadnutia Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov v roku 2011. Komárno 31. máj – 2. jún 2011, Praha 18. – 20. október 2011
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda – KOVAĽ, Peter - ERASMUS mobility na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky doc. PhDr. Václava Vebera, CSc., z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Prešov 18. – 20. október 2011
 • ULIČNÝ, Ferdinand - Vedecké kolokvium Teoreticko-praktické a metodologické východiská výskumu dejín miest na východnom Slovensku v stredoveku a v novoveku na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 28 október 2011
 • HOPTOVÁ, Luciána - Konference mladých slavistủ. Praha 3. – 4. november 2011
 • KOSMAČOVÁ, Mariana - Genealógia a sfragistika očami súčasníka II. Odborný seminár na Inštitúte histórie FF PU v Prešove. Prešov 10. november 2011
 • BIZOŇOVÁ, Monika - Medzinárodná vedecká konferencia 1681 – 1781: storočie v dejinách protestantizmu v Uhorsku (Egy évszázad a magyar protestantizmus történetében). Prešov 10. – 11. november 2011
 • ULIČNÝ, Ferdinand - Jubilejná konferencia Genealógia a heraldika stav a perspektívy. Martin 15. – 16. november 2011
 • DERFIŇÁK, Patrik - Štvrté pracovné stretnutie maďarských a slovenských historikov. Szeged 17. – 18. november 2011
 • KOVAĽ. Peter - Konferencia Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii. Vlašim 24. – 25. november 2011
 • ŠKULECOVÁ, Ivana - Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov. Bratislava 24. – 25. november 2011
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Hľadali možnosti spolupráce medzi inštitútmi histórie v Prešove a Krakove. Prešov 1. december 2011
 • RENDEK, Lukáš - Heuristika pramennej databázy a stav poznania dejín miest a obcí na východnom Slovensku v stredoveku a ranom novoveku. Prešov 5. december 2011
 • ĎURIŠIN, Martin - Študenti z Michaloviec na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 8. december 2011