OBSAH 2/2012

pdf - 8.3 MB  kniha - 17.2 MB  Dejiny 2/2012

ŠTÚDIUM DEJEPISU V PREŠOVE MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ (1952 – 2012)

 • Minulosť a súčasnosť akademického historického pracoviska v Prešove - Ľubica Harbuľová

Pozdravné listy družobných pracovísk jubilujúcemu Inštitútu histórie FF PU

 • List doc. PhDr. Vladimíra Goněca, DrSc. z Masarykovej univerzity v Brne
 • List Instytutu historii Uniwersytetu Rzesowskiego
 • List Państwówej Wyszej Szkoly Techniczno-ekonomicznej im. ks. Bronislawa Marklewicza w Jaroslawiu
 • List Polskiego Towarysztwa Historicznego, oddzial w Rzeszowie
 • List Metodicko-pedagogického centra v Prešove

Štúdium dejepisu v Prešove v spomienkach absolventov

 • Spomienky na pôsobenie na Katedre dejín FF UPJŠ v Prešove - Ladislav Tajták
 • Moje študentské roky na Katedre dejín FF UPJŠ v Prešove (1976 – 1981) - Peter Švorc
 • Spomienky na štúdium dejepisu v Prešove – Róbert Kotian
 • Z dejepisu ma niekedy najviac skúšajú rozhlasoví bakalári - Ivana Jáchymová

SÚČASNÉ TRENDY VÝUČBY DEJEPISU A ABSOLVENT UČITEĽSTVA DEJEPISU V PRAXI

 • Vyučovanie dejepisu na základných školách po novom. Dejepisná exkurzia – špecifická forma vyučovania dejepisu - Anna Vizdalová
 • Vyučovanie dejepisu v evanjelických školách - Marián Damankoš
 • Postavenie, vyučovanie dejepisu na stredných odborných školách - Juraj Kredátus
 • Uplatniteľnosť absolventov dejepisu na vysokých školách a vedeckých pracoviskách - Ján Mojdis
 • Interdisciplinárne dimenzie prešovskej historiografie z pohľadu slavistu - Peter Žeňuch
 • Práca učiteľa dejepisu na gymnáziu a aktuálny stav výučby dejepisu v rámci isced 3a - Ľubomír Sobek
 • Kontinuálne vzdelávanie učiteľov dejepisu základných a stredných škôl - Juraj Kredátus
 • Uplatnenie absolventov štúdia dejepisu v archívoch - Zuzana Kollárová
 • Využitie poznatkov a skúseností zo štúdia dejín v profesii múzejník - Dalibor Mikulík

ĽUDIA A DOBA

 • Darina Vasiľová (Martin Klempay)
 • Tamara Bajcurová (Ľubica Harbuľová)
 • Michal Danilák (Ľubica Harbuľová)
 • Vasiľ Franko (Darina Vasiľová)
 • Vasiľ Grivna (Ľubica Harbuľová)
 • Gejza Kočiš (Miloslava Bodnárová)
 • Andrej Kovač (Darina Vasiľová)
 • Michal Otčenáš (Peter Švorc)
 • Ladislav Tajták (Darina Vasiľová a Miloslava Bodnárová)
 • Ferdinand Uličný (Ferdinand Uličný ml.)

RECENZIE / ANOTÁCIE

 • Milica MAJERIKOVÁ-MOLITORIS- ŠTEVÍK, M. Národnostné pomery na Spiši v 17. storočí podľa Sigrayovej vizitácie z roku 1700. In Spiš. Vlastivedný zborník 6. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2012, s. 92-104
 • Peter ŠVORC - Gabriela DUDEKOVÁ a kol. Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 strán. ISBN978-80-89396-21-4
 • Tibor DOHNANEC - ŠVORC, Peter a kol. 2012. Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : FF PU v Prešove, 2012. 252 s. ISBN 978-80-555-0465-0
 • Lucia ŠTEFLOVÁ - Z dejín mesta a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 144 s. ISBN 978-80-85734-98-0
 • Zuzana KOLLÁROVÁ - NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol. Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Prešov : UNIVERSUM, 2009, 1171 s. ISBN 978-80-89046-61-4
 • Štefan BALBERČÁK - MIČEV, S. et. al. V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. 344 s. ISBN 978-80-89514-06-09
 • Patrik DERFIŇÁK - Slovensko a Poľsko – geopolitické, politologické a humánnogeografické súvislosti. Vybrané problémy. Ed. Robert Ištok. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. 146 s. ISBN 978-80-555-0472-8
 • Mariana KOSMAČOVÁ - Genealogicko-heraldický hlas, roč. 22, 2012, č. 1. 84 s.

KRONIKA

 • Luciána HOPTOVÁ - Šesťdesiat rokov výučby dejepisu v Prešove si pripomenuli vedeckým podujatím. Prešov 28. septembra 2012
 • Mariana KOSMAČOVÁ - Stretnutie pedagógov Inštitútu histórie FF PU so študentmi prvého ročníka. Prešov 11. októbra 2012
 • Peter KOVAĽ - Erasmus mobilita na Katedre historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, Česká republika, Liberec, 5. – 9. novembra 2012
 • Tibor DOHNANEC - Medzinárodná vedecká konferencia Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Nemzetközi tudományos konferencia Zsidók a Kárpát-medencén belül és kívül a századok folyamán. Prešov 8. – 9. novembra 2012
 • Peter ŠVORC - Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax. Prešov 21. – 23. november 2012
 • Adriána VOĽANSKÁ - 21. stretnutie východoslovenských archeológov. Kežmarok 21. november 2012
 • Patrik DERFIŇÁK - Konferencia venovaná šľachtickým knižniciam. Prešov 3. decembra 2012