DEJINY 2/2013

pdf - 11 MB  kniha - 26 MB   Dejiny 2/2013

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Michaela KURINOVSKÁ - Cech holičov a felčiarov v Prešove v rokoch 1647 – 1862 a jeho artikuly / The barber and chirurg guild in Prešov from 1647 to 1862 and its guild articles (Recenzenti: Mgr. Marcela Domenová, PhD., Mgr. Peter Fedorčák, PhD.)
 • Peter ŠVORC - Mestá na východnom Slovensku po vzniku ČSR a ich židovskí obyvatelia / Cities in Eastern Slovakia after the creation of Czechoslovakia and Jewish residents. (Recenzenti: PhDr. Milan Belej, CSc., doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.)
 • Milada KOPČANYIOVÁ - Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium v Košiciach v prvom desaťročí existencie Československej republiky / The Czechoslovak state high reformatory school for girls in Košice during the first decenniu of existence of Czechoslovak republic. (Recenzenti: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.)
 • Valéria PULENOVÁ - Gymnaziálne školstvo v Rožňave od jeho počiatkov do vzniku Československej republiky v roku 1918 / Grammar School Education in Rožňava from its Beginnigs to the Creation of the Czechoslovak Republic in 1918 (Recenzenti: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
 • Patrik DERFIŇÁK - Prešovská turistika a cestovný ruch v prvých rokoch druhej svetovej vojny / Prešov tourism and tourist trade in the aerly years of World War II. (Recenzenti: PhDr. Marcel Nemec, PhD., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.)

ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME

 • Libuša FRANKOVÁ - Pôsobenie pedagóga, teológa a cirkevného historika Antona Ľudovíta Munyayho na prešovskom dištriktuálnom osemtriednom gymnáziu / Activities of teacher, theologian and historian Anton Ľudovít Munay at Prešov County Grammar eight class schol (Recenzent: PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Kultúrno-spoločenská činnosť Juraja Kellu počas pôsobenia na Šariši (1874 – 1898) / Cultural and Social Activities of Juraj Kello during His Stint in Šariš (1874 – 1898) (Recenzent: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.)
 • Ľubica BABOTOVÁ - Pocta kanadskému historikovi / Tribute to Canadian historian

DISKUSIA / DISCUSSION

 • Marianna ORAVCOVÁ - Sto rokov zabudnutia. Slováci na sočskom fronte – v slovenskej a kolektívnej pamäti / One hundred years of oblivion. Slovaks on the Italian front – in Slovak and collective memory

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY / STUDY MATERIALS

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Vystúpenie Mateja Metoda Bellu na česko-slovenských poradách v Luhačoviciach v roku 1912/ Presentation of Matej Metod Bella on Czech-Slovak Luhačovice meetings in 1912 (Recenzent: prof. PhDr. Roman Holec, CSc.)

ROZHOVORY / INTERVIEWS

 • Peter ŠVORC - „Menej histórie v mojom živote by mi neuškodilo“ (Rozhovor s popredným českým historikom univ. prof. PhDr. Robertom Kvačkom, CSc. / „Less history in my life would not hurt me“ (Interview with a leading Czech historian univ. prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.)
 • Marianna ORAVCOVÁ - Prvá svetová vojny v slovinskej historiografii (Rozhovor so slovinskou historičkou doc. dr. Petrou Svoljšak) / The First World War in Slovene historiography (Interview with the Slovenian historian doc. dr. Petra Svoljšak)

PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE

 • Dalibor MIKULÍK - Hrad Ľubovňa v premenách... / Castle Ľubovňa in changes of time...

RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS

 • Patrik DERFIŇÁK - FERENČUHOVÁ, Bohumila. Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. 240 s. ISBN 978-80-971247-2-4.
 • Patrik DERFIŇÁK - BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih. Brno : Host, 2012. 604 s. ISBN 978-80-7294-697-6.
 • Peter LACA - Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého Boha. Ed. Ľubomír PETRÍK. Prešov : PETRA, 2012, 379 s. ISBN 978-80-8099-064-0.
 • Martin KLEMPAY- KOVÁČOVÁ Viera a kol. Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. 212 s. ISBN: 978-80-89514-12-0.
 • Peter KOVAĽ - Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945 – 1989). Ed. Jaroslav Pažout. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů; Technická univerzita v Liberci, 2013, 254 s. ISBN 978-80-87211-93-9; ISBN 978-80-7372-971-4

KRONIKA / CHRONICLE

 • Luciána HOPTOVÁ - Exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove do Bieloruska. Brest 13. až 17. máj 2013 / Excursion of students of the Institute of History in Prešov to Belorussia. Brest 13. – 17. May 2013
 • Katarzyna STUKUS – Daniel HANÍK - Medzinárodná vedecká konferencia Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe. Rzeszów 20. – 21. jún 2013 / International Scientific Conference. Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe. Rzeszów 20. – 21. June 2013
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky. Martin 27. a 28. jún 2013 / Dr. Pavel Blaho and shaping of Slovak policy. Martin 27. and 28. June 2013
 • Peter ŠVORC - Východné Slovensko v slovenských národných dejinách. Košice, 4. júl 2013 / Eastern Slovakia in Slovak national history. Košice, 4. July 2013
 • Marcela DOMENOVÁ - Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov. Zlín, 6. – 8. október 2013 / Colloquium of Slovak, Czech and Moravian bibliography. Zlín, 6. – 8. October 2013
 • Martin KLEMPAY - Seminár Česko-slovenské vzťahy/ Slovensko-české vzťahy. Liberec 22. – 23. august 2013 / Seminar Czech-Slovak relations/Slovakia-Czech relations. Liberec 22. – 23. August 2013
 • Tibor DOHNANEC - Medzinárodná vedecká konferencia: Vzdelanosť a spoločenské úlohy: vzdelanosť aristokracie v 17. – 20. storočí a jej činnosť podporujúca umenie, rozvoj školstva, budovanie a modernizáciu majetkov. Prešov 12. a 13. september 2013 / International Scientific Conference: Education and social roles: the education of the aristocracy in 17. – 20. Century and its work supporting arts, education development, building and upgrading assets. Prešov 12. a 13. september 2013
 • Ján DŽUJKO - Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra – pamiatky – osobnosti). Prešov 17. september 2013 / Christian culture and its place in the history of Slovakia (literary culture – sights – personalities). Prešov 17. September 2013
 • Marcela DOMENOVÁ - Poznávanie dejín Slovenska: Pramene, metódy a poznatky. Prešov 25. – 26. september 2013 / Learning about the history of Slovakia: Sources, methods and findings. Prešov 25. – 26. September 2013
 • Peter ŠVORC - 12. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg. Denkmäler demokratischer Umbrüche nach 1945. Weimar 18. – 19. október 2013
 • Richard PAVLOVIČ - 39. zasadnutie Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov. Košice 21. – 23. október 2013 / 39th session of the Czech-Slovakian/Slovakia-Czech commission of historians. Košice 21. – 23. October 2013
 • Martin KLEMPAY - Podkarpatská Rus v dejinách Československa 1919 – 1946. Prešov 6. a 7. november 2013 / Ruthenia in the history of Czechoslovakia 1919 – 1946. Prešov 6. and 7. November 2013
 • Ján DŽUJKO - Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti). Prešov 11. november 2013 / Society and literary culture (libraries – personalities – events). Prešov 11. November 2013