DEJINY 2/2014

pdf - 5,9 MB  kniha - 15 MB   

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Martin HAJDUK - Príspevok k dejinám židov vo vybraných lokalitách v okolí mesta Prešov v 19. storočí / A contribution to the history of Jews in selected locations around Prešov in the 19th century (Recenzenti / reviewers: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Milan Belej, CSc.)
 • Valéria PULENOVÁ - Pôsobenie Révaiho samovzdelávacieho krúžku na Rímskokatolíckom hlavnom gymnáziu v Rožňave / Acitivities of Révais self-education society at main roman catholic high school in Rožňava (Recenzenti / reviewers: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
 • Slávka OTČENÁŠOVÁ - Dejiny Židov na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1845. Súčasné historiografické trendy a využitie metódy Oral history v historickom výskume / History of Jews in eastern Slovakia in 1918 – 1945: current trends in historiography and the usage of Oral history methods in historical research. (Recenzenti / reviewers: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.)
 • Zuzana TOKÁROVÁ - Represívne zásahy proti židovským obyvateľom v Prešove v rokoch 1939 – 1942 / Repressive actions against the Jewish population in Prešovin the years 1939 – 1942. (Recenzenti / reviewers: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.)

ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - PhDr. Viera Hudečková, CSc.
 • Libuša FRANKOVÁ - Gustáv Adolf Koričanský (Osobnosť národného života Slovákov na východnom Slovensku v 19. storočí) / Gustáv Adolf Koričanský. (The prominent figure of the Slovak national life in 19th century Eastern Slovakia). (Recenzenti / reviewers: prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc., doc. Mgr. Ján Adam, PhD.)
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - Život ukrajinského emigranta Eugena Naumenka na Slovensku / Life of Ukrainian emigrant Eugen Naumenko in Slovakia (Recenzenti / reviewers: doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc.)

MATERIÁLY / MATERIALS

 • René ŠKANDIK - Slovenská remeselnícka obchodnícka jednota vo svetle jej základných organizačných dokumentov / Slovak artisanal Retailer unity in light of its basic organizational documents (Recenzenti / reviewers: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)

ROZHOVORY / INTERVIEWS

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Rozhovor s prof. PhDr. Romanom Holecom, CSc., predsedom slovenskej časti Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov / Interview with prof. PhDr. Roman Holec, CSc., Chairman of the Czech-Slovak/Slovak-Czech Commission of Historians
 • Marián VIZDAL - Rozhovor s archeológom a pedagógom doc. PhDr. Jaromírom Kovárnikom, CSc. / Interview with archaeologists and educator doc. PhDr. Jaromír Kovárnik, CSc.

RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS

 • Peter ŠVORC - SCHWARZ, Karl W. Von Leonhard Stöckel bis Ruprecht Steinacker. Biographische Perspektiven der Protestantismusgeschichte im Karpatenbogen. Studien zur deutsch-slowakischen Kulturgeschichte im Karpatenbogen. Band 3. Berlin : Weidler Buchverlag Berlin, 2014. 233 s. ISBN 978-3-89693-603-5.
 • Patrik DERFIŇAK - HLADÍK, Ondřej. Kriminalita v rudolfínské Praze. Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 – 1593. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. 279 s. ISBN 978-80-87378-88-5.
 • Marie BAHENSKÁ - DUDEKOVÁ, Gabriela a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2011. 773 s. ISBN 978-80-224-1189-9.
 • Valéria PULENOVÁ - HONZA-DUBNICKÝ, Jozef. Zápisky legionára. Banská Bystrica : Vydavateľstvo PRO, 2014. 175 s. ISBN 978-80-89057-46-7.
 • Martin HAJDUK - Historica Carpatica 44/2013. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Eds. Dárius Gašaj, Martin Jarinkovič. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2013. 182 s. ISBN 978-80-89093-33-5.
 • Ján DŽUJKO - Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 217 s. ISBN 978-80-85734-85-0.

KRONIKA / CHRONICLE

 • Michaela KURINOVSKÁ - Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – pamiatky – osobnosti – udalosti). Prešov, 10. – 11. september 2014 / Literary culture in Slovakia in the late 19th and early 20th century (Eastern Slovakia – Monuments – personalities – events). Prešov, 10 – 11 September 2014
 • Ján DŽUJKO - Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV. Brno, 16. – 17. september 2014 / Following the footsteps of man and animals IV., Brno, 16. – 17. September 2014
 • Ján DŽUJKO - Mobilita programu ERASMUS+ na Katedre historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Liberec, 20. – 25. október 2014 / Erasmus+ mobility at Department of History. Faculty of Sciences, Humanities and Education Technical university of Liberec. Liberec, 20. – 25. October 2014
 • Štefánia KOVÁČOVÁ - Medzinárodná vedecká konferencia Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe. Stará Lesná, 6. – 7. november 2014 / International Scientific Conference Methodological and conceptual issues of research of the history of Rusyns and Ukrainians in Central Europe. Stará Lesná, 6. – 7. November 2014
 • Peter KOVAĽ - „Večery s históriou“ Prednáška prof. PhDr. Roman Holeca, CSc. Prešov, 25. november 2014 / “Evenings with history” Lecture by prof. PhDr. Roman Holec, CSc. Prešov, 25. November 2014
 • Michaela KURINOVSKÁ - Šieste odborné podujatie venované archívnictvu a pomocným vedám historickým: Rod Sztáray a Michalovce. Prešov, 3. december 2014 / The sixth event on professional archival and historical auxiliary sciences: lineage Sztáray and Michalovce. Prešov, 3. December 2014
 • Michaela KURINOVSKÁ - Spoločnosť a dejiny (človek, priestor, kultúra). Prešov, 12. december 2014 / Society and history (human, space, culture). Prešov, 12. December 2014