DEJINY 2/2015

pdf - 13,4 MB  kniha - 21,9 MB   Dejiny 2/2015

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES / STUDIEN

 • Michaela KURINOVSKÁ – Kati a ich činnosť pri výkone trestnej moci v Provincii XIII spišských miest v 16. storočí v provinčných protokoloch / Hangmen and their Juridical Business in Province of XIII Scepus Towns in 16th Century Based on Records in Registers of Province / Die Tätigkeit der Henker bei der Ausübung der Gerichtsgewalt in der Provinz der XIII Zipser Städte im 16. Jahrhundert aufgrund der Provinzprotokolle. (Recenzenti: doc. PhDr. Milica Bodnárová, CSc., Mgr. Marcela Domenová, PhD.)
 • Valéria PULENOVÁ – Rožňavský dobročinný ženský spolok od polovice 19. do začiatku 20. storočia / Rožňava women charitable corporation since the mid-19th to the early 20th century / Der wohltätige Frauenverein in Rosenau (Rožňava) von der Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. (Recenzenti: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
 • Štefánia KOVÁČOVÁ – Vznik a činnosť prvých politických orgánov na Ukrajine a snahy o vyhlásenie autonómie v roku 1917 / Establishment and operation of the first political authorities in Ukraine and the efforts of the declaration of autonomy in 1917 / Gründung und Tätigkeit der ersten politischen Organe in der Ukraine und die Bemühungen um die Autonomieerklärung im Jahre 1917. (Recenzenti: doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME / MENSCHEN UND ZEIT
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ – Jubileum doc. PhDr. Jána Mojdisa, CSc. / Jubilee of doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc. / Zum Jubiläum von Doz. PhDr. Ján Mojdis, CSc.
 • Patrik DERFIŇÁK – Vzácne životné jubileum doc. PhDr. Imricha Michnoviča, CSc. / Rare jubilee of doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc. / Zum bedeutenden Lebensjubiläum von Doz. PhDr. Imrich Michnovič, CSc.
 • Peter ŠVORC – Doc. PhDr. Andrej Kovač, CSc. (1930 – 2015) 
MATERIÁLY / MATERIALS / MATERIALIEN
 • Peter ŠVORC – Vizitácia štrbského zboru evanjelickej cirkvi a. v. z roku 1871 ako zdroj informácií o cirkevnom i občianskom živote Štrbänov v druhej polovici 19. storočia a jej historické súvislosti / Visitation of Štrba Evangelical Church of the Augsburg religion from 1871 as a source of information on religious and civil life of people from Štrba in the second half of the 19th century and its historical contexts / Visitation der evangelischen Kirchengemeinde Štrba aus dem Jahre 1871 als Informationsquelle über das kirchliche und bürgerliche Leben der Gemeinde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihre geschichtlichen Zusammenhänge. (Recenzenti: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.)
 • Anton LIŠKA – Ivan GOJDIČ – Typizované projekty gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu / Standardized projects of brick Greek Catholic churches Teresian type / Typenprojekte der griechisch-katholischen Steinkirchen des theresianischen Stils. (Recenzenti: doc. Mgr. Ján Adam, PhD., ThDr. Peter Borza, PhD.)
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE / WIR PRESÄNTIEREN
 • Miroslav SOPOLIGA – SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku na prahu diamantového jubilea / The Museum of Ukrainian Culture in Svidník on the threshold Diamond Jubilee / Das Museum der ukrainischen Kultur in Svidník an der Schwelle des diamantenen Jubiläums. 
ROZHOVORY / INTERVIEWS / GESPRÄCHE
 • Peter KOVAĽ – Rozhovor s riaditeľom Historického ústavu SAV PhDr. Slavomírom Michálekom, DrSc. / There are many topics to be systematically and multi-disciplinary treated. Interview with director of Institute of History SAS PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. / Es gibt viele Themen zur systematischen und multidisziplinären Bearbeitung. Ein Interview mit dem Leiter des Historischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS / REZENSION – ANOTATION
 • Lukáš HEDMEG – PEKÁR, Martin, ed., 2015. Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí. Košice : EQUILIBRIA s.r.o., 2015. 
 • Štefánia KOVÁČOVÁ – LUKÁČOVÁ, A. 2011. Ukrajinská povstalecká armáda inak. Praha : Národní knihovna a Slovanská knihovna, 2011.
 • Peter KOVAĽ – CORANIČ, Jaroslav. 2014. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budejovice : Sdružení Sv. Jána Nepomuuckého, 2014.
 • Zuzana KOLLÁROVÁ – OLEXÁK, Peter. 2012. Čo je chronogram? Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2012.
 • Patrik DERFIŇÁK – REBITSCH, Robert. 2013. Matyáš Gallas (1588 – 1647). Císařský generál a Valdštejnův „dědic“. Praha : Grada Publishing, 2013.
 • Štefánia KOVÁČOVÁ – Mižnarodni zviazky Ukrajiny: naukovi pošuky i znachidky. 2014. Vyp. 23: Mižvidomčyj zbirnyk naukovych prac. Vidp. red. C. V. Vidňanskyj. K.: Instytut istoriji Ukrajiny NAN Ukrajiny, 2014.
 • Ján DŽUJKO – Zborník spoločnosti Slovenských archivárov 2014. Eds. Marcela Domenová – Henrieta Žažová, Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov v Bratislave, 2015. 
KRONIKA / CHRONICLE / CHRONIK
 • Monika BIZOŇOVÁ – Zagadnieniareligijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego (Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny) Jarosław – Ľvov, 26. – 27. jún 2015
 • Annamária KÓNYOVÁ – Osobitosti konfesionálneho vývinu na východnom Slovensku v ranom novoveku. Prešov, 10. september 2015 / Confessional particularities of development in eastern Slovakia in the early modern period. Prešov, September 10th, 2015 / Besonderheiten der konfessionellen Entwicklung in der Ostslowakei in der Frühneuzeit. Prešov, 10. September 2015
 • Patrik DERFIŇÁK – Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat. Brno, 15. – 16. september 2015 / In the footsteps of health and disease of humans and animals. Brno, 15th to 16th September 2015 / Der menschlichen/tierischen Gesundheit und den Mensch/Tierkrankheiten auf der Spur. Brno/Brün, 15. – 16. September 2015
 • Michaela KURINOVSKÁ – Kvalita života v dejinách našich miest. Bratislava, 23. – 24. september 2015 / Quality of life in the history of our cities. Bratislava, 23rd - 24th September 2015 / Die Lebensqualität in der Geschichte unserer Städte. Bratislava, 23. – 24. September 2015
 • Luciána HOPTOVÁ – Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov. Prešov, 28. – 29. september 2015 / History of Book Culture in Slovakia - 19th century in mirror of primary sources. Prešov, 28th - 29th, September 2015 / Die Geschichte der Buchkultur der Slowakei – das 19. Jahrhundert im Spiegel der schriftlichen Quellen. Prešov, 28. – 29. September 2015
 • Štefánia KOVÁČOVÁ – Juraj HORVÁTH – ERASMUS+ mobilita prednášky dr. Marcina Gadocha a dr. Agnieszky Chlosta-Sikorskej, Prešov, 5. – 8. október 2015 / ERASMUS+ mobility – lectures of dr. Marcin Gadocha and dr. Agnieska Chlosta-Sikorska. Prešov, 5th – 8th October 2015 / Erasmus + Mobilität, die Vorträge von Dr. Marcin Gadocha und Dr. Agnieszka Chlosta-Sikorska. Prešov, 5. - 8. Oktober 2015
 • Peter ŠVORC – 43. zasadnutie Česko-slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov. Hradec Králové, 13. – 15. október 2015 / 43rd meeting of The Czech-Slovak / Slovak-Czech Commission of Historians. Hradec Králové, 13th to 15th October 2015 / Die 43. Tagung der Tschechisch-Slowakischen und Slowakisch-Tschechischen Historikerkommission. Hradec Králove/Königgrätz, 13. – 15. Oktober 2015