DEJINY 2/2016

pdf - 12,9 MB  kniha - 26,5 MB   Dejiny 2/2016

ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Tibor DOHNANEC - Vplyv vybraných vojenských konfliktov habsburskej monarchie na komárňanský pevnostný systém v rokoch 1683 – 1810 / The influence of selected military conflicts of the Habsburg monarchy on the Komárno fortification system in the years of 1683 – 1810 (Recenzenti: doc. PhDr. Vladimír Segeš, CSc., doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.)
 • Lukáš HEDMEG - Podporná činnosť slovenského spolku Detvan v Prahe do vypuknutia prvej svetovej vojny / Supporting activity of Slovak association Detvan in Prague until the outbreak of World War 1 (Recenzenti: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)
 • Peter ŠVORC - Štrbský evanjelický zbor, jeho farári a cirkevná evanjelická vrchnosť na prelome dvoch storočí / The protestant parish of Štrba, its pastors and elite at the turn of two centuries (Recenzenti: PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Lýdia MIROĽOVÁ - Vzájomné vzťahy Fedora F. Ruppeldta a Seton – Watsona na začiatku 20. storočia / Mutual relations of Fedor F. Ruppeldt and Seton-Watson in the beginning of 20.th century (Recenzenti: doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc., doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.)
 • Peter KOVAĽ - Reflexia Masarykovej politickej, kultúrnej a filozofickej činnosti vo vybranej regionálnej tlači na východnom Slovensku v medzivojnovom období / The reflection of Masaryk’s political, cultural and philosophical activities in selected regional press in interwar Eastern Slovakia (Recenzenti: PhDr. Ján Džujko, PhD., doc. PhDr. Milan Olejník, CSc.)
 • Viktor KIČERA - Sociálna činnosť biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM v medzivojnovom období / The social activity of Bishop Paul Peter Goydych (OSBM) in the interwar period (Recenzenti: doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD., doc. ThDr. Peter Borza, PhD.)
 • Martin ŠKVARLA - Machiavelliho obvinenia cirkvi a pápežov z rozdelenia Talianska / Machia­velli´s accusations against church and popes of dissolving Italy (Recenzenti: prof. PhDr. Ľubomír Belas, CSc., PhDr. Ján Džujko, PhD.)
 • Ľubica HARBUĽOVÁ - Prof. PhDr. Tamara Bajcurová, DrSc. (7. 4. 1932, Leningrad – 7. 12. 2016, Bratislava) / Prof. PhDr. Tamara Bajcurová, DrSc. (7th April 1932 – 7th December 2016)
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Matúš VOJNA - Domy, vily a paláce v starovekom Ríme a v strednom Podunajsku / Houses, villas and palaces in ancient Rome and Central Danubia (Recenzenti: doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc., PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Peter KOVAĽ - Rozhovor s prof. PhDr. Janom Rychlíkom, DrSc., predsedom českej časti Česko-slovenskej komisie historikov / Interview with prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Chairman of the Czech-Slovak commission of Historians
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Daniela KAPRAĽOVÁ - Klasicistický kaštieľ v Snine / Classicistic Manor house in Snina
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Patrik DERFIŇÁK - Pred sto rokmi zomrel Konrád Burchard-Bélaváry / A hundred years since the death of Konrád Burchard-Béleváry
 • Patrik DERFIŇÁK - Zabudnutý mladý vedec zo Šariša dr. Béla Meliórisz (1875 – 1901) / Forgotten young scientist from Šariš region dr. Béla Meliórisz
 • Peter KOVAĽ - Milan Hodža na východnom Slovensku / Milan Hodža in Eastern Slovakia
 • Ján DŽUJKO - Pred 90-timi rokmi začala Národná strana práce vydávať týždenník Košické noviny (1926) / 90 years since National Party of Work has begun publishing weekly newspaper Košické noviny (1926)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Českoslovanská jednota a východné Slovensko / Czechoslavic unity and Eastern Slovakia
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Ján DŽUJKO - JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913). Bratislava : Ústav politických vied SAV; VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2015. 229 s. ISBN 978-80-224-1487-6.
 • Michaela KURINOVSKÁ - Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.
 • Lukáš HEDMEG - Miasto v Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne. Eds. Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2016. 382 s. ISBN 978-83-7271-984-3.
 • Patrik DERFIŇÁK - BAR, Victoria. Škola opilosti. Stručná historie kultivovaného požitku. Praha : Volvox Globator, 2015. 224 s. ISBN 978-80-7511-216-3.
 • Patrik DERFIŇÁK - Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století. Eds. František Čapka, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Technické muzeum v Brne : Brno, 2016. 226 s. ISBN 978-80-87896-34-1.
 • Matúš VOJNA - CECH, Brigitte. Technika v antice. Praha : Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-3786-7.
 • Daniel ŠIMČÍK - TARJÁNYI, Viliam. Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. 168 s. ISBN 978-80-555-1557-1.
 • Erik ONDRIA - PELIKÁN, Jan a kol. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrťstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 464 s. ISBN 978-80-7308-648-0.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Marcela DOMENOVÁ - Odborná exkurzia Krakov inak. Krakov, 24. – 26. apríl 2016 / Excursion Krakov differently. Krakow, 24th – 26th April 2016
 • Lucia ŠTEFLOVÁ - Dni Milana Hodžu a konferencia venovaná J. G. Tajovskému. Martin, 21. – 30. jún 2016 / Days of Milan Hodža and scientific conference dedicated to J.G. Tajovský. Martin 21st – 30th June 2016
 • Matúš VOJNA - Úvod od vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2016/2017 nielen pre študentov dejepisu, histórie a archívnictva. Prešov, 12. – 14. september 2016 / Introduction to university studies in Academic year 2016/2016 not only for students of Institute of history. Prešov, 12th – 14th September2016
 • Martin HAJDUK - Východné Slovensko v dejinách Slovenska v 19. a 20. storočí. Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea univ. prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. Prešov, 28. september 2016. / Eastern Slovakia in history of Slovakia in 19th and 20th century. Scientific seminar on the occasion of jubilee of univ. prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc. Prešov, 28th September 2016
 • Lukáš HEDMEG - Vedecká konferencia. Osobnosti miest a regiónov v knižnej kultúre a dobových prameňoch. Prešov, 13. október 2016 / Scientific conference. Personalities of cities and regions in literary culture and contemporary sources. Prešov, 13th October 2016
 • Peter KOVAĽ - Erasmus+ mobilita, prednášky Dr. Urszula Kicińska a Dr. Agnieszka Słaby. Prešov, 17. – 19. 10. 2016 / Erasmus+ mobility – lectures of Dr. Urszula Kicińska and Dr. Agnieszka Słaby. Prešov, 17th – 19th October 2016
 • Peter ŠVORC - 45. zasadnutie Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov. Liberec, 18. – 20. október 2016 / 45th meeting of Czecho-Slovak / Slovak-Czech commission of Historians. Liberec, 18th – 20th October 2016
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ - Panelová diskusia o Dr. Vavrovi Šrobárovi (1867 – 1950). Bratislava, 25. október 2016 / Panel discussion dedicated to Dr. Vavro Šrobár (1867 – 1950). Bratislava, 25th October 2016
 • Erik ONDRIA - Študenti Inštitútu histórie FF PU po stopách bojov na Dukle. Dukla, 10. november 2016 / Students of Institute of history, Faculty of Arts, University of Prešov, in the footsteps of Battle of the Dukla Pass. Dukla, 10th November 2016
 • Peter ŠVORC - Medzinárodný vedecký seminár Panovník František Jozef I. na pozadí historickej skúsenosti národov a (nad)národnom mýte. Moskva, 21. november 2016 / International scientific seminar Monarch Franz Joseph I. on the background of historical experience of nations and (multi)national myth. Moscow, 21st November 2016
 • Michaela KURINOVSKÁ - PVH očami súčasníka 8 – Historická fotografia ako archívny/zbierkový predmet (spracovanie, ochrana a využitie v praxi) s dôrazom na fond fotografií rodu Andrássy. Prešov, 8. december 2016 / Auxiliary historical sciences from the viewpoint of modern-day man 8 – Historical photography as archival/ collection item (treatment, protection and application in practice) with emphasis on Andrássy family photography collection. Prešov, 8th December 2016
 • Lukáš HEDMEG - „Večery s históriou“ prednáška prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. Prešov, 16. december 2016 / „Evenings with history“ lecture of prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Prešov, 16th December 2016