OBSAH 1/2007

pdf - 1.8 MB  kniha - 7.8 MB  Dejiny 1/2007

ŠTÚDIE

 • DOMENOVÁ, Marcela - Duchovná kultúra v stredovekom Prešove
 • FRANKOVÁ, Libuša - Formovanie národného vedomia Slovákov v kontexte moderného národného hnutia (do revolučnej jari 1848)
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Mestské štatúty a zmluva o vykúpení mesta ako pramene k dejinám zemepánskeho mestečka Jelšavy v 19. storočí
 • VASIĽOVÁ, Darina - Aktivity študentského Vnútromisijného spolku na Teologickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu ev. a. v. cirkvi v Uhorsku koncom 19. a začiatkom 20. storočia
 • DŽUJKO, Ján - Šarišské Hlasy (1919 – 1920) a ich vplyv na formovanie národného povedomia na východnom Slovensku

ĽUDIA A DOBA

 • VASIĽOVÁ, Darina - Daniel Bachát (K národným, cirkevným a literárnym aktivitám)
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Pražské pôsobenie Vavra Šrobára koncom 19. storočia
 • KOVAĽ, Peter - Ján Ruman a jeho pohľad na slovensko-rusínske vzťahy na severovýchodnom Slovensku v 30. rokoch 20. storočia

RECENZIE/ANOTÁCIE

 • FRANKOVÁ, Libuša - Spišská Belá. Zost. Zuzana Kollárová. Prešov : UNIVERSUM, 2006. 441 s.
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Frank ová, Libuša. Slováci v novom veku národov (1780 – 1848). Prešov : Universum, 2006. 228 s.
 • KOVAĽ, Peter - Osobnosti prešovského školstva (Slovník) 3/1/Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens (Wörterbuch) 3/1. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 75 s. ISBN 80-7165-483-3. Osobnosti prešovského školstva (Slovník) 3/2/Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens (Wörterbuch) 3/2. Ed. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 75 s.
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia III./Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts III. : Zborník elektronických verzií príspevkov/Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge (CD-ROM). Zost. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 171 s.
 • ŠVORC, Peter - Darius Dąbrowski: Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpatskiej (Podkarpatskiej) 1938 – 1939. Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2007. 413 s.

KRONIKA

 • ŠVORC, Peter - 26. zasadnutie Slovensko-českej komisie historikov a seminár Rómska otázka ako faktor česko-slovenských vzťahov
 • KOVAĽ, Peter - Cirkvi a ich vplyv na formovanie národného vedomia národov a národnosti v strednej Európe (19. st. – prvá polovica 20. st.)
 • PEKÁR, Martin - Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI
 • DERFIŇÁK, Patrik - Bulharsko – Exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove
 • VALANČÍKOVÁ, Zuzana - Exkurzia Bulharsko očami študentky 4. ročníka FF PU v Prešove (29. apríl – 6. máj 2007)
 • DŽUJKO, Ján - 3. študentská vedecká konferencia 2007