DEJINY 1/2018

Dejiny 1/2018 - pdf - 8,7 MBDejiny 1/2018

ÚVOD / FOREWORD
 • Peter KOVAĽ
  Slovo na úvod / Foreword
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Matúš VOJNA
  Petrovce nad Laborcom v rokoch 1254 – 1526. Z dejín obce a života jej obyvateľov v stredoveku / Petrovce nad Laborcom in years 1254 – 1526. From History of village and life of its inhabitants in Middle Ages. (Recenzenti: doc. Mgr. Ján Adam, PhD., doc. PhDr. Miloslava Bodnárová, CSc.)
 • Patrik DERFIŇÁK
  Z činnosti najstaršieho úverného družstva v Prešove / Some remarks on activities of the oldest credit cooperative in Prešov. (Recenzenti: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., doc. Mgr. Ján Adam, PhD.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Libuša FRANKOVÁ 
  Ján Nepomuk Bobula. (K občiansko-národným postojom na pôde Novej školy) / Ján Nepomuk Bobula. (The civic-national attitudes on the soil of Nová škola). (Recenzenti: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
 • Luciána HOPTOVÁ
  Michal Zabejda-Sumický – muž, ktorý pokoril svet spevom / Michal Zabejda-Sumický – a man who conquered the world by singing. (Recenzenti: doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.)
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Maroš MELICHÁREK
  „Aby bolo čo povedať, musí to byť podložené poznaním a výskumom“ Rozhovor s Prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc./ „If we want to say something, it must be based on knowledge and research.“interview with Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Serhij KOPYLOV - Alexander ZAVAĽŇUK
  Fakulta histórie Národnej univerzity Ivana Ohijenka v Kamenci-Podolskom / Historical Faculty National University Ivan Ohienko of Kamyanets-Podilsky
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Šariš na stránkach Štúrových Slovenských národných novín pre 170 rokmi / Šariš in the Štúr’s Slovak national newspaper 170 years ago
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 120 rokmi začali v Prešove hrať futbal... / 120 years ago they started playing football in Prešov...
 • Peter KOVAĽ
  120 rokov verejnej nemocnice v Bardejove (K bardejovskému zdravotníctvu v medzivojnovom období) / 120 years of public hospital in Bardejov (Bardejov health care in the inter-war period)
 • Patrik. DERFIŇÁK
  Zabudnutý politik a hospodársky odborník / Forgotten politician and economic expert
 • Ján DŽUJKO
  Slovenský drevársky priemysel (Pred 90 rokmi vyšiel v Prešove jediný časopis zaoberajúci sa drevárskym priemyslom na Slovensku) / Slovak wood industry (In Prešov - 90 years ago was issued the only magazine dealing with the wood industry in Slovakia)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Jozef LUTAŠ-HUSŤÁK
  FRANKOVÁ, Libuša. Z histórie „Toryského kraja“. Osobnosti slovenského národnokultúrneho života v historickom regióne Šariša, Spiša a Zemplína. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. 249 s. ISBN 978-80-555-1861-9.
 • Silvia FECSKOVÁ
  JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Juraj Kello-Petruškin na Šariši. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. 194 s. ISBN 978-80-555-1884-8.
 • Gabriela OĽŠAVSKÁ
  DOMENOVÁ, Marcela. SEM Jednota Mateja Bahila (Zo spolkovej činnosti evanjelickej mládeže v Prešove). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. 215 s. ISBN 978-80-555-1948-7.
 • Lucia MARCINKOVÁ
  Liber – verbum – monumentumque (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Dejiny, majitelia, prostredie. Eds. Diana Duchoňová, Anna Fundárková. Bratislava : Veda, Historický ústav SAV, 2016. 240 s. ISB 978-80-224-1539-2.
 • Gabriela OĽŠAVSKÁ
  Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch. Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.
 • Ján DŽUJKO
  Nové obzory 33. Prešov v priestore a čase. Ed. Jozef Kušnír. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2017. 248 s. ISBN 978-80-89952-00-7.
 • Matúš VOJNA
  Zemplínska šírava – premena zemplínskeho vidieka (50 rokov turizmu na Zemplínskej šírave). Eds. Ján Dobrovolský, Martin Molnár, Matej Starják. Michalovce : Priatelia Zemplína, 2016. 128 s. ISBN 978-80-972332-0-4.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Jozef KUŠNÍR
  Prešov v priestore a čase. Prešov, 11. – 12. október 2017 / Prešov in space and time Prešov, 11. – 12. October 2017
 • Peter KOVAĽ
  Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus. Praha, 28. – 29. marec 2018 / Quarter Together. Czechoslovakia and Carpathian Ruthenia. Prague, 28. – 29. March 2018
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Pripomenuli si sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bratislava, 17. – 19. apríl 2018 / The centenary of common state of the Czechs and Slovaks was celebrated. Bratislava, 17. – 19. April 2018
 • Annamária KÓNYOVÁ
  14. študentská vedecká a umelecká konferencia. Prešov, 25. apríl 2018 / 14th Student Scientific and Art Conference Prešov, 25. April 2018
 • Peter KOVAĽ
  „100 let od vzniku Československa – 1918 / 2018“. Plzeň, 23. – 24. máj 2018/ 100 years since the establishment of Czechoslovakia - 1918/2018. Pilsen, 23. – 24. May 2018
 • Marcela DOMENOVÁ
  Vedecká konferencia Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta). Prešov, 24. – 25. máj 2018 / Scientific Conference Events and Personalities of the Formation of a Modern Slovak Nation (Book Culture - Language - Education - Culture). Prešov, 24. – 25. May 2018
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Matúš Dula, politik, právnik a národný činiteľ. Martin, 21. – 22. jún 2018 / Matúš Dula, politician, lawyer and national agent. Martin, 21. – 22. June 2018
TOTO VYDANIE ČASOPISU ILUSTRUJEME REPRODUKCIAMI VÝTVARNÝCH DIEL EDITY VOLOŠČUKOVEJ

O AUTOROCH / A WORD ABOUT AUTHORS