OBSAH 2/2007

pdf - 3.7 MB  kniha - 15.5 MB  Dejiny 2/2007

ŠTÚDIE

 • BODNÁROVÁ, Miroslava - Topografia Michaloviec a ich sídelný vývoj v stredoveku
 • KOVAĽ, Peter - Slovenskí dejatelia a etnické hranice na severovýchode Slovenska v druhej polovici 19. a v prvých rokoch 20. storočia
 • JURČIŠINOVÁ, Nadežda - Podiel národopisnej činnosti na formovaní národného povedomia Slovákov na konci 19. a začiatkom 20. storočia
 • KREDÁTUS, Juraj - Druhá Rzeczpospolita a Podkarpatská Rus (1933 – 1936)
 • MATULA, Pavol - Cirkev a začiatky reslovakizácie na severnom Spiši a Orave po ich pripojení k Slovenskej republike v roku 1939
 • MASKAĽ, Radovan - Retribučné nariadenia v Československu a ťažkosti spojené s ich aplikáciou
 • LEIKERT, Jozef - Prejavy nespokojnosti slovenských spisovateľov a podiel Ladislava Mňačka na nich

ĽUDIA A DOBA

 • VASIĽOVÁ, Darina - Andrej Halaša – významná osobnosť slovenského osvetového a kultúrneho života
 • BERNÁT, Libor - Ján Radomil Kvačala a Gollová škola

ROZHOVORY

 • ŠVORC, Peter - Na slovíčko s predsedom SHS pri SAV PhDr. Viliamom Čičajom, CSc
 • S predsedníčkou Slovenskej spoločnosti archivárov PhDr. Zuzanou Kollárovou, PhD

PREDSTAVUJEME...

 • BODNÁROVÁ, Miloslava - Dejiny Štátneho archívu v Prešove

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

 • FRANKOVÁ, Libuša - Osvetové a ľudovýchovné snahy slovenských vzdelancov v období národného obrodenia (1780 – 1848)

MATERIÁLY

 • Vyhlásenie výboru Spoločnosti slovenských archivárov zo dňa 21. 11. 2007 ku kritickej situácii v ochrane archívneho dedičstva Slovenskej

RECENZIE / ANOTÁCIE

 • ŠVORC, Peter - Aristokrat v službách štátu, alebo ako si slovenská historiografia našla cestu k aristokracii
 • PEKÁR, Martin - ŠVORC, Peter: Zakletá zem : Podkarpatská Rus 1918 – 1946. Praha : Lidové noviny, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7106-754-
 • ŠTEFANIČOVÁ, Eva - ANGELOV, Veselin. Tretata nacionalna katastrofa. Săvetskata okupacija v Bălgarija (1944 – 1947). Sofia : Izdatelstvo Aniko, 2005. 355 s. ISBN 954-90700-7-7
 • DŽUJKO, Ján - Multimediálny slovník Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. – prvej polovice 20. storočia. Zost. Darina Vasiľová. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 220 s. ISBN 80-7165-114-1
 • ŠVORC, Peter - Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady (Príspevky k 190. výročiu narodenia). Zostavila Natália ROLKOVÁ. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2007. 276 s. ISBN 978-80-89052-36-3
 • ŠVORC, Peter - Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, VI. Zost. Martin Pekár a Richard Pavlovič. Prešov : Prešovská univerzita; Filozofická fakulta; Universum, 2007. 471 s. ISBN 978-80-8068-669-7

KRONIKA

 • PETROVIČOVÁ, Mária - Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici – vedecká konferencia Levice 3. – 5. október 2007
 • JANEČEK, Vladimír - Sakrálna a svetská architektúra – Slovensko – Krakov 2007 – exkurzia študentov Inštitútu histórie FF PU v Prešove 12. – 14 október 2007
 • DOMENOVÁ, Marcela - Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách. Banská Bystrica 6. – 7. november 2007 (vedecká konferencia)
 • ŠVORC, Peter - 27. zasadnutie Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov v Prahe 6. – 8. november 2007
 • DŽUJKO, Ján - Konferencia Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku v Prešove 8. – 10. november 2007
 • DOMENOVÁ, Marcela - Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia. Košice 13. – 15. november 2007 (celoslovenský seminár)
 •  PEKÁR, Martin - Konferencia slovenských a maďarských historikov v Szegede 15. november 2007
 • KÓNYOVÁ, Annamária - Medzinárodná vedecká konferencia o Imrichovi Tökölim v Prešove 22. – 23. november 2007
 • DROBŇÁK, Martin - Medzinárodná vedecká konferencia Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch. Humenné 6. december 2007
 • ALMÁŠIOVÁ, Lenka - Konferencia k 140. výročiu rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867. Praha 6. – 7. december 2007
 • ŠVORC, Peter - Konferencia Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec. Bratislava 12. december 2007