DEJINY 2/2018

Dejiny 2/2018 - pdf - 12,9 MBDejiny 2/2018

ÚVOD / FOREWORD
 • Peter ŠVORC
  Slovo na úvod / Foreword
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Peter ŠALKOVSKÝ
  Etnogenéza Slovanov, ich migrácie na západ a počiatky západoslovanských národov / Ethnogenesis of slavs and their migration at the west and beginnings of western-slav nations. (Recenzenti: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.)
 • Juraj HORVÁTH
  Predpoklady vzniku Maďarskej republiky rád / The preconditions of the origin of the Republic of Councils in Hungary. (Recenzenti: doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.)
 • Anna BEM
  Reklama prasowa w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym / Printing advertising in Poland in the interwar period (Recenzenti: Prof. Wacław Wierzbieniec, PhDr. Ján Džujko, PhD.)
ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
 • Nadežda JURČŠINOVÁ
  Slováci v revolučných rokoch 1848 – 1849 a východné Slovensko / Slovaks in the revolutionary years 1848 – 1849 and Eastern Slovakia. (Recenzenti: doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Jozef KUŠNÍR
  Krajské múzeum v Prešove – múzeum v troch mestách / Regional Museum in Prešov - museum in three towns.
 • Martin JARINKOVIČ
  Východoslovenské múzeum v Košiciach / Eastern Slovak Museum in Košice.
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Libuša FRANKOVÁ
  Významný predstaviteľ slovenského študentského spolkového hnutia na historickom území východného Slovenska v 19. storočí. Michal Hlaváček. (215 rokov od narodenia) / An important representative of the Slovak student association movement in the historical teritorry of Eastern Slovakia in the 19th century. Michal Hlaváček. (215 years from birth).
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Národovec z Liptova pôsobiaci v Bardejove koncom 19. storočia Juraj Kello–Petruškín (120 rokov od jeho úmrtia) / Nationalist from Liptov region Juraj Kello-Petruškin working in the late 19th century Bardejov (120 years from his death).
 • Lukáš HEDMEG
  Prvá svetová vojna a jej koniec v roku 1918 v kronikách vybraných východoslovenských obcí / The First World War and its end in 1918 in the chronicles of selected eastern towns and villages.
 • Peter KOVAĽ

  Východné Slovensko v čase vyhlásenia Československej republiky / Eastern Slovakia at the time of the establishment of the Czechoslovak Republic.

 • Ján DŽUJKO
  Šarišské noviny (1928) - hanba slovenskej žurnalistiky na periférii Slovenska / Šarišské noviny (1928) – the disgrace od Slovak journalism on the periphery of Slovakia
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred osemdesiatimi rokmi zanikla Sedliacka jazda / Peasant cavalry disappeared 80. years ago.
 • Peter KOVAĽ
  Prešov v osudových dňoch roku 1938 / Prešov in fateful days in 1938.
 • Ján DŽUJKO
  Pred 80 rokmi začal v Prešove vychádzať prvý slovenský denník - Slovenská sloboda (1938 - 1944) / First Slovak daily - Slovenská sloboda (1938 – 1948) begun to be published 80 years ago.
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Ján DŽUJKO
  DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875). Vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-35-6.
 • Erik ONDRIA
  HOPTOVÁ, Luciána. Bieloruská emigrácia na území Československa (1918 – 1945). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. 144 s. ISBN 978-80-555-1971-5.
 • Ján DŽUJKO
  Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Zost. Slavomír Karabinoš. Prešov : UNIVERSUM, 2018, 173 s. ISBN 978-80-89946-03-7.
 • Patrik DERFIŇÁK
  MIKO, Václav. Prostituce v nacistických táborech. Himmlerovy nevěstince. Praha : Petrklíč, 2016. 122 s. ISBN 978-80-7229-595-1.
 • Erik ONDRIA
  ANDRIESSEN, J. H. J. První světová válka v dokumentární fotografii, 4. vyd. Praha: Rebo International, 2018. 600 s. ISBN 978-80-255-1066-7.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Mých sedm životů. Agneša Kalinová v rozhovoru s Janou Juráňovou. Praha : Prostor, 2016. 392 s. ISBN 978-80-7260-325-1.
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva. Trnava : Typi universitas Tyrnaviensis, 2017. 325 strán. ISBN 978-80-568-0053-9.
 • Monika BIZOŇOVÁ
  Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Janovská, Magdaléna – Olejník, Vladimír (eds.). Spišské Podhradie : Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a Štúdio J+J, s. r. o, Levoča, 2017. 390 s. ISBN 978-80-971341-5-0.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Marcela DOMENOVÁ
  Dejiny knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov, 26. september 2018 / History of the Book and Spiritual Culture of Slovakia. Prešov, September 26th 2018.
 • Peter KOVAĽ
  Erasmus+ mobilita, prednáška Anny Habánovej Ph. D, M. A. Prešov, 17. október 2018 / Erasmus+, lecture of Anna Habánový Ph.D., M. A. Prešov, October 17th 2018.
 • Marcela DOMENOVÁ
  IV. medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „W kregu rodziny epok dawnych – rytmy żicia, rytmy codzienności – przemoc“. Krakov, 17. – 18. október 2018 / IV. International scientific conference from the cycle „W kregurodziny epok dawnych – rytmy žicia, rytmy codzienności – przemoc“. Krakov, 17. – 18. October 2018.
 • Peter ŠVORC
  49. zasadnutie Česko-slovenskej/Slovensko- českej komisie historikov. Praha, 23. – 25. október 2018 / 49th meeting of Czech-Slovak/ Slovak-Czech committee of historians. Prague, 23. - 25. October 2018
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Slovensko pri zrode Česko-Slovenska. Martin, 30. október 2018 / Slovakia at the birth of Czecho-Slovakia. Martin, 30. October 2018
 • Peter KOVAĽ
  Rusíni a Československo (1918 – 1938). Vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku ČSR. Prešov, 15. november 2018. / Ruthenians and Czechoslovakia (1918-1938). Scientific conference on the 100th anniversary of Czechoslovakia. Prešov, November 15, 2018.
 • Michal FALAT
  Večery s históriou. Prešov, 4. december 2018 / Evenings with history. Prešov, December 4th, 2018.
TOTO VYDANIE ČASOPISU ILUSTRUJEME REPRODUKCIAMI VÝTVARNÝCH DIEL PETRA POPELKU

O AUTOROCH / A WORD ABOUT AUTHORS