DEJINY 2/2019

Dejiny 2/2019 - pdf - 8,6 MBDejiny 2/2019

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES / STUDIEN
 • Mária KALETOVÁ – Anton LIŠKA
  Archívny výskum stavebného vývoja farského kostola všetkých svätých v Humennom / Archival research of the constructional development of the parish church of all saints in Humenné
 • Matúš VOJNA
  Vinohradníctvo na michalovskom panstve v prvej polovici 18. storočia / Viniculture in Manor of Michalovce in first half of 18th century
 • Pavel HRONČEK
  Počiatky hnedouhoľného baníctva vo Veľkom Krtíši a činnosť bane Eva / The beginnings of brown coal mining in Veľký Krtíš and the mining activity in Eva Mine
 • Michal FALAT
  Spoločenská štruktúra rusínskeho obyvateľstva v Uhorsku na začiatku 20. storočia / Social composition of the Ruthenian population in Hungary at the beginning of the 20th century
 • Lucie GILAROVÁ
  Družiny mládeže v prešovském kraji 1950 – 1960 / Youth fellowships in the Prešov region 1950 – 1960
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME / MENSCHEN UND ZEIT
 • Ľubica HARBUĽOVÁ
  K životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Bodnárovej, CSc./ To the jubilee of doc. PhDr. Miloslava Bodnárová, CSc.
 • Peter KOVAĽ
  K životnému jubileu doc. PhDr. Libuši Frankovej, CSc. / To the jubilee of doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.
 • Ján DŽUJKO
  Životné jubileum riaditeľa Inštitútu histórie FF PU v Prešove doc. PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD. / To the jubilee of Director of Institute of History (The Faculty of Arts of Prešov University) doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.
MATERIÁLY / MATERIALS / MATERIALEN
 • Matúš VOJNA
  Vývoj monumentálnej architektúry v staroveku II. Egejská oblasť / The development of monumental architecture in ancient times II. Aegean territory.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE / REPRÄSENTIEREN
 • Ľuba KRÁĽOVÁ
  SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove / SNM - Museum of Ruthenian Culture in Prešov
 • Lívia PRIBULOVÁ
  Takmer neznáma národná kultúrna pamiatka – Mohyla v Očkove / Almost unknown national cultural monument - Cairn in Očkov
PRIPOMÍNAME / WE REMIND
 • Libuša FRANKOVÁ
  Karol Samuel Benjamín Szereday (Seredai) (1812 – 1894). Osvetový a ľu­do­výchovný dejateľ / Karol Samuel Benjamín Szereday (Seredai) (1812 – 1894). Educational and folk personality.
 • Veronika DADAJOVÁ
  Národný buditeľ Rusínov-Ukrajincov Alexander Pavlovič / National awakener of Ruthenians-Ukrainians Alexander Pavlovič
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Prešovský rodák pôsobiaci v Bardejove Gejza Žebrácky (1869 – 1951) / Prešovský native working in Bardejov Gejza Žebrácky (1869 - 1951)
 • Ján DŽUJKO
  Rok 1919 a vznik prvých slovenských periodík na východnom Slovensku / The year 1919 and the emergence of the first Slovak periodicals in Eastern Slovakia
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 150 rokmi otvorili Suezský prieplav / The Suez Canal was opened 150 years ago
 • Peter KOVAĽ
  100 rokov od založenia odbočky Československého červeného kríža v Košiciach / 100 years since the foundation of the Czechoslovak Red Cross in Košice
 • Ján DŽUJKO
  Zabudnuté tlačové orgány Slovenskej republiky rád / Forgotten Press units of the Slovak Socialist Republic
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Národovec z východu Slovenska Ján Straka / Awakener from Eastern Slovakia Ján Straka
 • Luciána HOPTOVÁ
  Od oslobodenia Bieloruska uplynulo 75 rokov / 75 years from liberation of Belorussia
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS / REZENSION – ANOTATION
 • LUCIÁNA HOPTOVÁ
  CHŁOSTA-SIKORSKA, Agnieszka. Kraków i jego mieszkańcy w latach 1945 – 1947. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. 376 s. ISBN 978-83-65148-94-0.
 • Patrik DERFIŇÁK
  KUZMÍKOVÁ, Miriam a kol. „...a národ oboril sa na národ“. Veľká vojna v archívnych dokumentoch Slovenského národného archívu. Bratislava : Slovenský národný archív, 2017. 214 s. ISBN 978-80-972850-0-3.
 • Patrik DERFIŇÁK
  STOLARCZYK, Marian – LECHOWICZ, Ludwik. 125 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokól“ w Brzesku 1892 – 2017. Brzesko : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokól“ w Brzesku, 2017. 280 s. ISBN 978-83-941878-2-8.
 • Peter KOVAĽ
  Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 49/2018. Eds. Dárius Gašaj, Martin Jarinkovič. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2018. 166 s. ISBN 978-80-89093-52-6.
 • Luciána HOPTOVÁ
  Вишеградская Европа. Центральноевропейский журнал, № 1-2 / 2019. 204 с. ISSN 2686-9756.
KRONIKA / CHRONICLE / CHRONIK
 • Peter ŠVORC
  Výjazdové zasadnutie výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prešov, 17. – 18. október 2019 / Meeting of the Slovak Historical Society Committee (SAS). Prešov, October 17 - 18, 2019
 • Mária KALETOVÁ
  Medzinárodná vedecká konferencia Granice i pogranicza. Krakov, 23. – 24. október 2019 / International Scientific Conference Granice i pogranicza. Krakow, 23. – 24 October 2019
 • Ján DŽUJKO
  Odkaz T. G. Masaryka. Prešov, 24. október 2019 / Message of T. G. Masaryk. Prešov, 24. october 2019
 • (jj)
  Cena Milana Hodžu docentke N. Jurčišinovej. Prešov, 28. október 2019 / Milan Hodža Award to Associate Professor N. Jurčišinová. Prešov, 28 October 2019
 • Vavrinec ŽEŇUCH
  Pri príležitosti životného jubilea doc. Miloslavy Bodnárovej sa uskutočnila konferencia venovaná mestám a mestečkám Prešov, 20. – 21. november 2019 / On the occasion of the anniversary of doc. Miloslav Bodnárová a conference dedicated to the towns was held Prešov, 20-21 November 2019
V TOMTO ČÍSLE ČASOPISU PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA JÁNA VASILKA

O AUTOROCH /A WORD ABOUT AUTHORS / ÜBER AUTOREN