DEJINY 1/2019

Dejiny 1/2019 - pdf - 11,1 MBDejiny 1/2019

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter ŠVORC
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Majetky Jasovského prepoštstva podľa metácie privilegiálnej listiny Bela IV. z roku 1255 / The Properties of Jasov Monastery According to the Litterae Metales of Bela IV from the year 1255
 • Luciána HOPTOVÁ
  Aktivity spolku Bieloruská hromada v Prahe / Activities Of Fellowship Belarusian Hromada In Prague
 • Zuzana DZIMKOVÁ
  Kultúrna a spoločenská činnosť rímskokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku v rokoch 1945 – 1948 / Cultural and social activities of Roman Catholic Church in eastern Slovakia in 1945 – 1948
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Libuša FRANKOVA
  Gustáv Adolf Koryčanský (1822 – 1898). Osobnosť slovenských študentských spoločností na historickom území východného Slovenska / Gustáv Adolf Koryčanský (1822 – 1898). Personality of Slovak student associations at the historical territory of Eastern Slovakia
 • Patrik DERFIŇÁK
  Dlhoročný „takmer“ Hlavný župan Eduard Kapy (1817 – 1886) / Longlife „nearly“ main district administrator Eduard Kapy (1817 – 1886)
 • Peter KOVAĽ
  Životný medzník člena našej redakcie. Ján Džujko štyridsaťročný / Life milestones of member of our editorial office. Ján Džujko jubilates
ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY / STUDY MATERIALS
 • Matúš VOJNA
  Vývoj monumentálnej architektúry v staroveku. Mezopotámia a Egypt / The development of monumental architecture in ancient times. Mesopotamia and Egypt
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Lukáš HEDMEG
  K vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s prof. RNDr. Levom Bukovským, DrSc., bývalým rektorom UPJŠ v Košiciach / Founding Prešov University. Interview with Prof. RNDr. Lev Bukovsky, DrSc. Interview with Prof. RNDr. Lev Bukovsky, DrSc.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Monika BIZOŇOVÁ
  Tajné zákutia Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule / Secret places of St. Martin´s Cathedral in Spišská Kapitula
 • Zuzana DZIMKOVÁ
  Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči / Slovak National Museum – Spiš museum
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Významný predstaviteľ protialkoholického hnutia na východnom Slovensku Ján Andraščík / An important representative of the anti-alcohol movement in Eastern Slovakia Ján Andraščík
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Košický kníhkupec a nakladateľ Július Kustra (135. výročie narodenia) / Košice bookseller and publisher Július Kustra (135th Birthday)
 • Peter KOVAĽ
  Pavel Fábry – nový šarišský župan / Pavel Fábry – new Šariš county administrator
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred sto rokmi sme dostali nové peniaze / We got new money one hundred years ago
 • Ján DŽUJKO
  Pred 100 rokmi vyšiel v Košiciach Slovenský východ (1919 – 1937) / Slovenský východ (Slovak east) (1919 – 1937) came out in Kosice 100 years ago
 • Peter KOVAĽ
  Pred 100 rokmi založili v Prešove odbočku Československého červeného kríža / 100 years since foundation of Czechoslovak red cross branch office in Prešov
 • Ján DŽUJKO
  Šarišské noviny (1919 – 1920) – prvý slovenský týždenník vydávaný v Prešove po roku 1918 / Šariš newspaper (1919 – 1920) – first Slovak week newspaper published in Prešov after 1918
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Michal FALAT
  ŠVORC, Peter. Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867 – 1929). Prešov: Universum, 2018. 269 s., ISBN 978-80-89946-02-0
 • Marcela DOMENOVÁ
  Hosťovská kniha rodiny Raisz na hrade Ľubovňa (1827 – 1882). Eds. Františka Marcinová, Dalibor Mikulík. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – Hrad, 2017. 513 s. ISBN 978-80-89860-06-7
 • Patrik DERFIŇÁK
  Slováci v československých légiách (1914 – 1917 – 1920). Venované pamiatke PhDr. Mariána Hronského DrSc. (1940 – 2012). Na vydanie pripravil Ferdinand Vrábel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav politických vied SAV, 2018. 78 s. ISBN 978-80-224-1637-5
 • Matúš VOJNA
  MOLNÁR, Martin (zost.). Petrovce nad Laborcom. Monografia obce. Petrovce nad Laborcom: Jozef Rovňák – EXCEL, 2018. 232 s. ISBN 978-80-89697-38-0
 • SCHWARC, Karl W.
  Erich MÜLLER. Zwei Umbrüche in der Geschichte der Galiziendeutschen im 20. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg und die Umsiedlung 1939/40 (Erinnerung und Biographie der Deutschen aus Polen 7). Herne: Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek, 2016. 237 pp. ISBN 978-3-923371-42-6
 • Marcela DOMENOVÁ
  NOVOTNÁ, Eva – Tröglová Sejtková, Mirka – Chrást, Jozef. Poklady Mapové sbírky. Praha: Universita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 117 s. ISBN 978-80-246-3537-8
 • Michal FALAT
  KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dejiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. 418 s. ISBN 978-80-7435-706-0
 • Marcela DOMENOVÁ
  Mapy měst. Historická výprava za mapami, plány a obrazy měst. Praha: Euromedia Group, a. s. – Knižní klub, 2017. 256 s. ISBN 978-80-242-5783-9
 • Luciána HOPTOVÁ
  Центральная Европа: политический портрет на фоне 100-летия / [Л. Н. Шишелина и др.]; под ред. Л.Н. Шишелиной, М. В. Ведерникова; Федеральное гос. бюджетное учреждение науки, Ин-т Европы Российской акад. наук. Москва: ИЕ РАН, 2018. 240 с. ISBN 978-5-98163-122-1
 • Šimon KAČMÁR
  OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v prvej polovici 19. storočia (Fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2
 • Patrik DERFIŇÁK
  Acta historica Neosoliensia. Roč. 20, 2017, č. 1. 108 s. ISSN 1336-9148
 • Luciána HOPTOVÁ
  Трус, Мікола. Купалаўскія адрасы ў Славакіі. Мінск: Медысонт, 2018. 286 с. ISBN 978-985-7136-99-5
KRONIKA / CHRONICLE
 • Marian GAJDOŠ
  Medzinárodný okrúhly stôl. Kyjev, 7. a 8. november 2018 / International Round Table. Kiev, 7 – 8 11 2018
 • Gabriela OĽŠAVSKÁ
  Od monarchie k republike – výstava v ŠVK v Prešove. Prešov, 5. november 2018 – 28. február 2019 / From Monarchy to Republic – Exhibition in State scientific library Prešov. Prešov, 5. 11. 2018 – 28. 2. 2019
 • Marcela DOMENOVÁ
  Štátny archív v Prešove usporiadal zaujímavú výstavu. Prešov, 29. marec 2019 / The State Archives in Prešov organized an interesting exhibition. Prešov, 29 3 2019
 • Annamária KÓNYOVÁ
  Aj tento rok sa uskutočnila Študentská vedecká a umelecká konferencia. Prešov, 24. apríl 2019 / The Student Science and Art Conference was held also this year. Prešov, 24 4 2019
 • Martin JARINKOVIČ
  Boje o Slovensko 1919 a Francúzska vojenská misia. Prednáškový cyklus a výstava v Košiciach. Košice, 21. máj 2019 / Struggle for Slovakia 1919 and French Military Mission. Lecture series and exhibition in Košice. Košice, 21 5 2019
V TOMTO ČÍSLE ČASOPISU PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA DUŠANA BALÁŽA

O AUTOROCH / A WORD ABOUT AUTHORS