DEJINY 1/2021

Dejiny 1/2021 - pdf - 11,2 MB

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter ŠVORC
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Martin ILLÁŠ
  Príspevok k poznaniu románskej profánnej architektúry Bratislavy / Contribution to the knowledge of romanesque profane architecture of Bratislava.
 • Juraj KASARDA
  Slovenský aspekt Varšavského povstania / Slovak aspect of Warsaw uprising.
 • Vasyl MIŠČANYN
  Становлення радянської влади і боротьба ОУН-УПА на Закарпатті в другій половині 1940-х років / Formation of soviet power and the struggle of the OUN-UIA in Transcarpathia in the second half of the 1940s.
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • David HUBENÝ
  Viktor Géza Barany. Problémy podkarpatoruského úředníka v republice a exilu / Viktor Géza Barany Trobles of Ruthenian clerk in the republic and exile.
 • Anton BARTUNEK
  Rodák z Bardejova, lekárnik, lekár a vedecký pracovník PhMr. MUDr. Ervín Novák, CSc. / A native of Bardejov, a pharmacist, physician and researcher PhMr. MUDr. Ervín Novák, CSc.
 • Peter ŠVORC
  Univ. Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc. / Univ. Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc.
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. / Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Marcela DOMENOVÁ
  Telovýchovné študentské slávnosti východného Slovenska z roku 1936 v Prešove / Sports Events of Students of Eastern Slovakia Held in Prešov in 1936.
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Marián GAJDOŠ
  Rozhovor so Stepanom Vidňaským o peripetiách historického bádania na Ukrajine / Interview with Stepan Vidňaský about the troubles of historical research in Ukraine
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Ivan BALÁŽ
  Živá veda a technika v Slovenskom technickom múzeu / Living science and technology in the Slovak Technical Museum
PRIPOMÍNAME / WE REMIND
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Pred 190 rokmi vypuklo Východoslovenské roľnícke povstanie / The East Slovak Peasant Uprising broke out 190 years ago
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 155 rokmi zomrel predseda Uhorskej akadémie vied Emil Dessewffy / Emil Dessewffy, president of the Hungarian Academy of Sciences, died 155 years ago
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 150 rokmi zomrel Wilhelm von Tegetthoff / Wilhelm von Tegetthoff died 150 years ago
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Priateľ a spolupracovník Slovákov v 19. storočí Rusín Adolf Ivanovič Dobriansky (120 rokov od úmrtia) / Friend and collaborator of Slovaks in the 19th century Ruthenian Adolf Ivanovich Dobriansky (120 years since his death)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Kňaz či jurista? Študent evanjelického kolégia v Prešove Pavol Országh Hviezdoslav (Sto rokov od úmrtia) / Priest or jurist? Student of the Evangelical College in Prešov Pavol Országh Hviezdoslav (One Hundred Years Since His Death)
 • Marcela DOMENOVÁ
  Slovenskí biskupi v Československu vysvätení v roku 1921 I. / Slovak bishops ordained in Czechoslovakia in 1921 I.
 • Peter KOVAĽ
  Prešovský knihovník a kronikár Belo Klein-Tesnoskalský (80 rokov od úmrtia) / Prešov librarian and chronicler Belo Klein-Tesnoskalský (80 years since death)
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO
  Šarišské hlasy (1919 – 1920) (úradný týždenník prešovského župana) / Šarišské hlasy (1919 – 1920) (The Voices of Šariš region) (official weekly of Prešov district governor)
 • Ján DŽUJKO
  Nimrod (1923 – 1931) (dvojjazyčný odborný časopis) / Nimrod (1923 – 1931) (bilingual professional magazine)
 • Ján DŽUJKO
  Košické noviny (1926 – 1928) (České noviny ze Slovenska a Podkarpatské Rusi) / Košické noviny newpapers (1926 – 1928) (Czech newspapers from Slovakia and Subcarpathian Rus´)
 • Ján DŽUJKO
  Zástava (1927) (ľudovýchovný časopis pre východoslovenský ľud) / Zástava (1927) (The Flag) (Educational Journal for East Slovak People)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Patrik DERFIŇÁK
  KOVAĽ, Peter. Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 122 s. ISBN 978-80-555-2542-6.
 • Peter KOVAĽ
  RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945 – 1989. Praha : Vyšehrad, 2020. 416 s. ISBN 978-80-7601-334-6.
 • Peter ŠVORC
  ORAVCOVÁ, Marianna. Akcia B. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2020. 304 s. ISBN 978-80-89335-93-0.
 • Patrik DERFIŇÁK
  JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020. 280 s. ISBN 978-80-89523-69-6.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019. 318 s. ISBN 978-80-89523-58-0.
PREDSTAVUJEME SLOVENSKÚ VÝTVARNÍČKU:  Ivana Pančáková

O AUTOROCH /A WORD ABOUT AUTHORS