DEJINY 2/2021

Dejiny 2/2021 - pdf - 12,4 MBDejiny 2/2021

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter Kovaľ 
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • David HUBENÝ
  Státní správa a živelní pohromy na Podkarpatské Rusi. Nástin problematiky / State administration and natural disasters in Carpathian Ruthenia. Outline of the topic.
 • Ján TKÁČ
  Peňažné ústavy Slovákov vo Vojvodine v rokoch 1918 – 1941 / Monetary Institutions of Slovaks in Vojvodina in the years 1918 - 1941.
 • Lucie GILAROVÁ
  Péče o matku a dítě do tří let v Prešovském kraji 1948-1960 / Mother and child care for children under three years of age in the Prešov region 1948-1960.
ĽUDIA A DOBA/ PEOPLE AND TIME
 • Michal FALAT
  Kyril Prokop – biografický náčrt / Kyril Prokop – biographical sketch.
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Erik ONDRIA
  Náhrobky a pamätníky na Jonáša Záborského v Župčanoch / Tombstones and monuments to Jonáš Záborský in Župčany.
 • Anton Liška
  Areál sušiarne liečivých rastlín židovského veľkopodnikateľa Alexandra Wohla / The area of the dryer for medicinal plants of the Jewish businessman Alexander Wohl
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Zuzana DEMČÁKOVÁ
  Spišský hrad / Spiš Castle.
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Aktivity evanjelického kňaza Adama Hlovíka v Šariši. (170 rokov od úmrtia) / Activities of the evangelical priest Adam Hlovík in Šariš. (170 years since death)
 • Peter KOVAĽ
  Pred 145 rokmi sa narodil župan Ján Rumann / Ján Rumann was was born 145 years ago
 • Peter KOVAĽ
  135 rokov od narodenia biskupa Jozefa Čárskeho / 135 years since birth of bishop Jozef Čársky
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Prvý a zároveň posledný pokus (Neúspešná snaha o získanie volebného mandátu Slovákmi na východe Slovenska pred 115 rokmi) / The first and at the same time the last attempt (Unsuccessful attempt to obtain an electoral mandate by Slovaks in eastern Slovakia 115 years ago)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Následník trónu František Ferdinand d’Este v Stropkove pred 110 rokmi / Heir to the throne František Ferdinand d’Este in Stropkov 110 years ago
 • Marcela DOMENOVÁ
  Slovenskí biskupi v Československu vysvätení v roku 1921 II. /  Slovak bishops ordained in Czechoslovakia in 1921 II.
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO
  Slovenské kalvínske hlasy (1930) / Slovak Calvinist Voices (1930)
 • Ján DŽUJKO
  Evanjelický východ (1933 – 1938) / Evangelical East (1933 - 1938)
 • Ján DŽUJKO
  Košický evanjelik (1935 – 1938) / Košice evangelical (1935 – 1938)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Peter ŠVORC
  Pavel Kreisinger. Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách. Praha: Academia, 2018, 400 strán. ISBN978-80-200-2821-1.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenie regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Eds. Noémi Beljak Pažinová, Zuzana Borzová. Zvolen : Mesto Zvolen, 2018. 236 s. ISBN 978-80-570-0554-4.
 • Dagmar KAŠPRIŠINOVÁ
  HUDEK, Adam et al. Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava: VEDA, 2019. 572 s. ISBN978-80-224-1778-5.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1, 1711-1792. Eds. Vladimír Segeš, Božená Šeďová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019. 243 s. ISBN 978-80-89523-56-6.
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Ružena KORMOŠOVÁ a kol. Storočná cesta Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Martin : Neografia, a. s., 2020. 185 s. ISBN 978-80-570-2413-2.
 • Mária KALETOVÁ
  PÁTEK, Jakub a kol. Zahořany. Cesta časem a prostorem. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020. 512 s. ISBN 978-80-7465-433-6.
 • Peter KOVAĽ
  FOGELOVÁ, Patrícia – PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. 198 s. ISBN 978-80-8152-977-1.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Ján DŽUJKO
  1919: Hľadanie alternatívy / 1919: Alternatíva keresés. Prešov, 6. – 7. september 2021 / 1919: Finding an alternative. Prešov, September 6 - 7, 2021
 • Peter KOVAĽ
  Erasmus+ mobilita na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Česká republika. Ústí nad Labem, 11. – 15. október 2021 / 8. – 12. november 2021 / Erasmus + Mobility at the Department of History, Faculty of Arts, J. E. Purkyně University, Czech Republic. Ústí nad Labem, 11 - 15 October 2021 / 8 - 12 November 2021
 • Peter KOVAĽ
  Erasmus+ mobilita, prednáška dr Edyta PLUTA-SALADRA a dr Dorota ŻUREK Prešov, 19 október 2021 / Erasmus + mobility, lecture by dr Edyta PLUTA-SALADRA and dr Dorota ŻUREK Prešov, October 19, 2021
 • Ján DŽUJKO
  Úspešná habilitácia PhDr. Petra Kovaľa, PhD. Prešov, 23. novembra 2021 / Successful habilitation of PhDr. Peter Kovaľ, Ph.D. Prešov, November 23, 2021
PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA: Emil Semanco

O AUTOROCH / A WORD AUTHORS