DEJINY 2/2023

Dejiny 2/2023Dejiny 2/2023 - pdf - 9,2 MB

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter KOVAĽ 
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Valasi na území Jasovského a Turnianskeho panstva v období stredoveku / Wallachians in the territories of Jasov and Turňa dominions during the medieval period
 • Patrik DERFIŇÁK
  Prešovská pobočka Uhorského karpatského spolku v Prešove v rokoch 1905-1908 / The Prešov branch of the Hungarian carpathian association in Prešov from 1905 to 1908
 • Klara KOHOUTOVÁ, Lucia HELDÁKOVÁ
  Selected aspects of socialist everyday life of the labour class in the Czechoslovak cinematography in the second half of the 20th century / Vybrané aspekty socialistickej každodennosti robotníckej triedy v československej kinematografii druhej polovice 20. storočia
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Ľubica HARBUĽOVÁ
  K životnému jubileu Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. / To the jubilee of Dr.h.c. prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Rozhovor s riaditeľkou Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove s doc. Mgr. Annamáriou Kónyovou, PhD. / Interview with director of Institute of History Faculty of Arts University of Prešov doc. Mgr. Annamária Kónyová, PhD.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Martin JAVOR
  Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky – Kasigarda / Museum of emigration from the territory of Slovakia to North America – Kasigarda
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Reakcie slovenských národných činiteľov východného Slovenska na založenie Matice slovenskej pred 160 rokmi / Reactions of Slovak national leaders of eastern Slovakia to the establishment of Matica slovenská 160 years ago
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Pred 150 rokmi zomrel evanjelický farár Baltazár Ružiak (1834 – 1873) / An evangelical pastor died 150 years ago - Baltazár Ružiak (1834 – 1873)
 • Peter KOVAĽ
  Pred 130 rokmi sa narodil nestor slovenskej chirurgie prof. MUDr. Ján Kňazovický / An evangelical pastor died 150 years ago prof. MUDr. Ján Kňazovický
 • Peter KOVAĽ
  Pred 100 rokmi sa v Abranovciach narodil bývalý emeritný prešovský biskup Ján Hirka / 100 years ago, the former bishop emeritus of Prešov, Ján Hirka, was born in Abranovce
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO
  Armáda sv. Kríža (1942 - 1944)
 • Ján DŽUJKO
  Jednota sv. Cyrila a Metoda (1940 - 1944)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Libor BERNÁT
  HRDLIČKA, Jaroslav. Historik František Michálek Bartoš. Praha : L. Marek pro Univerzitu Karlovu v Praze – Husitskou teologickou fakultu, 2023. 432 s. ISBN 978-80-88380-13-9.
 • Klaudia SOKOLOVÁ
  KUŠNÍR, Marcel. V mene kríža. Bratislava : TATRAN, 2023. 208 s. ISBN 978-80-222-1476-6.
 • Оксана ІВАНЕНКО.
  ВІДНЯНСЬКИЙ Степан, МАРТИНОВ Андрій. Російсько-українська війна та міжнародне співтовариство: монографія. Київ : Інститут історії України НАН України, 2023. 264 с. ISBN 978-617-14-0096-2.
 • Ján DŽUJKO
  Medziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918 – 1938). Eds. Jana Čeňková, Jan Cebe. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019, 306 s. ISBN978-80-246-4299-4.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Anna POLAČKOVÁ
  Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora. Prešov, 19. september 2023 / The University of Prešov opened the new academic year with the inauguration of the rector. Prešov, September 19, 2023
 • Mária ONDRIOVÁ
  Konferencia Status belli – od vojny k mieru (vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a prameňoch). Prešov, 27. – 28. september 2023 / Conference Status belli – from war to peace (war and peace in history, book culture and sources). Prešov, 27. – 28. september 2023
 • Ján DŽUJKO
  Cirkvi a ich vplyv na život periférii štátu v prvej polovici 20. storočia. Prešov, 24. – 25. október 2023 / Churches and their influence on the life of the periphery of the state in the first half of the 20th century. Prešov, 24. – 25. október 2023
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Dni Milana Hodžu. Bratislava, 9. november 2023 / Days of Milan Hodža. Bratislava, 9. november 2023
 • Peter KOVAĽ
  Vedecká konferencia spojivá – prieniky – konfrontácie. Katovice, 7. – 9. november 2023 / Scientific conference binding – penetrations – confrontations. Katovice, 7. – 9. november 2023
 • Klaudia SOKOLOVÁ
  Pramene k dejinám reformácie a rekatolizácie v Uhorsku na pamiatku Antona Verancsicsa. Prešov, 14. – 15. november 2023 / Sources for the history of the Reformation and re-Catholicization in Hungary in memory of Anton Verancsics. Prešov, 14. – 15. november 2023
 • Patrik DERFIŇÁK
  Významné medzníky v dejinách strednej Európy v ranom novoveku. Prešov, 21. november 2023 / Significant landmarks in the history of Central Europe in the early modern period. Prešov, 21. november 2023
PREDSTAVUJEME FOTOGRAFA / INTRODUCING THE PHOTOGRAPHER: Anton Hričan 

AUTOROCH / WORD AUTHORS