DEJINY 1/2017

Dejiny 1/2017 - pdf - 11,5 MBDejiny 1/2017

ÚVOD / FOREWORD

 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Slovo na úvod
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Peter ŠALKOVSKÝ
  K problematike kolektívnych identít, organizácie a sociálnej diferenciácie prehistorických a včasnohistorických spoločenstiev / The issue of collective identities, organization and social differentiation of the pre-historical and early-historical communities (From Gender to State, From Ethnic to Nation). (Recenzenti: Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
 • Anton BARTUNEK
  Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska od 14. storočia do roku 1918 / Historical development of pharmaceutical education in relation to the territory of Slovakia from the 14th century until 1918 (first part). (Recenzenti: PhDr. Anna Falisová, CSc., Mgr. Marcela Domenová, PhD.)
 • Luciána HOPTOVÁ
  Partizánske hnutie v Bielorusku v rokoch 1941 – 1944 / Partisan movement in Belarus in 1941 – 1944. (Recenzenti: doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., Mgr. Michail Jurijevič Dronov, PhD.)
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Lukáš HEDMEG
  Matej Bencúr (Martin Kukučín) a jeho pôsobenie na pôde slovenského spolku Detvan v Prahe v rokoch 1885 – 1893 / Matej Bencúr (Martin Kukučín) and hisactivity in the Slovak student‘s association Detvan in Prague in the years 1885 – 1893. (Recenzenti: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.)
 • DANILEC, Jurij (Юрій Данилець)
  Засуджений на 10 років радянських таборів (Біографічний нарисі гумена Іустина (Михайла Сідака) Odsúdený na 10 rokov do sovietskych táborov: náčrt biografie igumena Iustyna (Mychajla Sidaka) / Sentenced to 10 years in Soviet camps: an outline biography of Igumen Iustyn (Mychajl Sidak). (Recenzenti: doc. Igor Lichtej, CSc., doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.)
 • Peter KOVAĽ
  K šesťdesiatinám prof. PhDr. Petra Švorca, CSc. / For Prof. Peter Švorc - A Sexagenarian
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Ján ADAM
  Rozhovor s PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. / Interview with PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Katarína BÁNYÁSZOVÁ
  Kaštieľ Betliar – odkaz jedného šľachtického rodu / Betliar Mansion – The memory of one noble family
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Cisárovna Alžbeta Bavorská v Bardejovských kúpeľoch / Empress Elisabeth Bavarian in Bardejov Spa
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Dopad Apponyiho školských zákonov na slovenské školstvo na východnom Slovensku / Effect of Apponyi school laws on Slovak schools in Eastern Slovakia
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred sto rokmi sa narodil Pál Maléter / Pál Maléter was born 100 years ago
 • Peter KOVAĽ
  T. G. Masaryk a východné Slovensko / T. G. Masaryk and Eastern Slovakia
 • Ján DŽUJKO
  Budúcnosť Košíc z pohľadu Slovenského východu v roku 1919 / The future of Košice from the point of view of the Slovak East in 1919
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Karl W. SCHWARZ
  Hans Koch. Erzählte Erinnerungenandie Weltkriege in der Ukraine. Miteinem Anhang: Erasmus Zöckler: Erinnerungen an meinen Patenonkel Hans Koch. Herne : Freunde der Martin Opitz-Bibliothek, 2016, 200 pp. ISBN 978-3-923371-41-9.
 • Martin HAJDUK
  ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov : UNIVERSUM, 2016, 241 s. ISBN 978-80-89046-95-9.
 • Patrik DERFIŇÁK
  KUČERA, Vladimír – RYCHLÍK, Jan. Historie, mýty, jízdnířády. Praha : Vyšehrad, 2015, 208 s. ISBN 978-80-7429-637-6.
 • Lukáš HEDMEG
  Šariš v dobových prameňoch. Príspevky k dejinám Šariša v 19. a 20. storočí. Eds. Nadežda Jurčišinová, Peter Kovaľ. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, 153 s. ISBN 978-80-555-1764-3.
 • Matúš VOJNA
  ŠALKOVSKÝ, Peter. Hrady západných Slovanov. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015, 185 s. ISBN 978-80-89315-95-6.
 • Erik ONDRIA
  SIMMONS, Mark. The British and Cyprus. Anout post of Empire to sovereign bases, 1878 – 1974. Stroud : The History Press, 2015, 228 s. ISBN 978-0-7509-6070-0.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Vybrané trasy po východnom Slovensku. Exkurzný sprievodca. Selected route strough Eastern Slovakia. Exkursion guid ebook. Eds. Martin Rosič, Anton Fogaš. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, 156 s.
  ISBN 978-80-555-1318-8.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Matúš VOJNA
  Slávnostné zasadnutie Inštitútu histórie FF PU v Prešove pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Vasiľa Franka, CSc. Prešov, 31. január 2017 / Meeting of Institute of History of Prešov University joined with celebration of jubilee doc. PhDr. Vasiľ Franko, CSc. Prešov, 31st January 2017
 • Lukáš HEDMEG
  Jeden deň vysokoškolákom: Po stopách histórie Prešova. Prešov, 8. február 2017 / College student for one day: In the footsteps of the history of Prešov. Prešov, 8th February 2017
 • Lukáš HEDMEG
  Deň otvorených dverí na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov, 15. február 2017 / Day of open doors at Institute of History of Prešov University. Prešov, 15th February 2017
 • Marcela DOMENOVÁ
  Učiteľská mobilita Erasmus+ na Katedre historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Ústí nad Labem, 3. – 6. apríl 2017 / Teacher mobility Erasmus+ at Department of History, Faculty of Arts University of J. E. Purkyně. Ústí nad Labem, 3. – 6. April 2017
 • Ananamária KÓNYOVÁ
  13. ročník študentskej vedeckej konferencie. Prešov, 26. apríl 2017 / 13th Students’ Scientific Conference. Prešov, 26th April 2017
 • Erik ONDRIA – Matúš VOJNA
  Stretnutie českých a slovenských študentských historických spolkov v Nitre. Nitra, 28. – 30. apríl 2017 / Meeting of Czech and Slovak Student Historical Associations in Nitra. Nitra, April 28 - 30, 2017
 • Peter KOVAĽ
  Erasmus+ mobilita, prednášky dr hab. prof. Wacław WIERZBIENIEC a doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D. Prešov, 2. – 3. máj 2017 / Erasmus+ mobility, lectures by dr hab. prof. Wacław WIERZBIENIEC and doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D. Prešov, 2. – 3. May 2017.
 • Lukáš HEDMEG
  Mobilita programu Erasmus+ v Literárním archive Památníku národního písemníctví v Prahe. Praha, 1. marec – 30. máj 2017 / Erasmus+ mobility at Literary archive of the National Literature Memorial in Prague. Prague, 1st March - 30th May 2017
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Úspešné ukončenie Univerzity tretieho veku. Prešov, 17. máj 2017 / Sucessful end of The University of the Third Age . Prešov. 17th May 2017