DEJINY 1/2020

Dejiny 1/2020 - pdf - 10,6 MBDejiny 1/2020

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Nadežda Jurčišinová
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Юліанна СЕНИЧ
  Повстання патриціїв Праги та Кутної гори в 1309 та 1319 роках: спільне й відмінне / Povstanie patricijov Prahy а Kutnej hory v rokoch 1309 а 1319: spoločné a rozdiely / The uprisings of patricians of Prague and Kutna Hora in 1309 and 1319: common and different.
 • Tomáš JANURA, Michaela HAVIAROVÁ, Kristína ZVEDELOVÁ
  Kúria v Kukovej vo svetle najnovšieho archívneho a architektonicko-historického výskumu / Mansion in Kuková in the light of latest archival and architectural-historical research.
 • Matúš KRÁTKY
  Emócie medzi Starou a Novou školou slovenskou v čase ich prvého konfliktu / Emotions in politics between Old Slovak School and New Slovak School at the time of their first conflict from January to October 1868.
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Michal FALAT
  Anton Beskid – popredný rusínsky politik prvej polovice 20. storočia / Anton Beskid – Famous Ruthenian politician of the first half of 20th century.
 • Jozef LEIKERT
  Zákulisie dvoch emigrácií kontroverzného spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka / The backstage of two emigrations of the controversial writer and journalist Ladislav Mňačko.
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Matúš VOJNA
  Vývoj architektúry v staroveku III. Etruskovia / The development of architecture in ancient times III. Etruscans.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Valéria ZÁVADSKÁ
  Knižnica ako zdroj informácií z histórie a súčasnosti / The library as a source of information from history and the present
PRIPOMÍNAME / WE REMIND
 • Libuša FRANKOVÁ
  Superintendent Pavol Jozeffy (K 245. výročiu narodenia) / Superintendent Pavol Jozeffy (On the 245th birth anniversary)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Málo známy Karol Drahotín Ehn / Less known Karol Drahotín Ehn
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Slovenskje národňje novini a východné Slovensko / Slovenskje národňje novini and Easterns Slovakia
 • Peter KOVAĽ
  100 rokov od Trianonu – ohlasy regionálnej tlače na podpísanie mieru s Maďarskom / 100 years since Trianon - responses from the regional press on peace signing with Hungary
 • Ján DŽUJKO
  Hlas Tatier (1920) – neúspešný tlačový orgán Národnej a roľníckej strany pre Spiš / Hlas Tatier (1920) unsuccessful press body of the National and Peasant Party for Spiš
 • Peter KOVAĽ
  Týždenník Šariš – pred 90 rokmi začalo v Prešove vychádzať regionálne periodikum / Týždenník Šariš - a regional periodical began to be published in Prešov 90 years ago
 • Ján DŽUJKO
  Slovo (1933 – 1934) – neúspešný pokus Jozefa Igaza vydávať týždenník na východnom Slovensku / Slovo (1933 – 1934) - Jozef Igaz’s unsuccessful attempt to publish a weekly in eastern Slovakia
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Patrik DERFIŇÁK
  Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Ed. Miloslav Čaplovič. Revúca – Bratislava : Mesto Revúca, Vojenský historický ústav, 2018. 120 s. ISBN 978-80-89523-50-4.
 • Erik ONDRIA
  Dějiny bez hranic? Evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek. Eds. Jörg Echternkamp, Mack Hans-Hubertus. Praha : Academia, 2019. 456 s. ISBN 978-80-200-2935-5.
 • Peter KOVAĽ
  Od Uhorského kráľovstva k Československej republike. Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919. Bratislava – Košice : MV SR, Štátny archív v Bratislave; MV SR Štátny archív v Košiciach, 2018. 504 s. ISBN 978-80-973256-0-2.
 • Marcela DOMENOVÁ
  Magni amici ac scientiae viro...: k životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča. Ed. Henrieta Žažová. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 431, [1] s. ISBN 978-80-568-0180-2.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Tatry v dokumentoch. Zborník vedeckých príspevkov a referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Eva Greschová. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2019. 300 s. ISBN 978-80-89933-19-8.
 • Marcela DOMENOVÁ
  BRODŇANSKÁ, Erika – KOŽELOVÁ, Adriána – JURÍKOVÁ, Erika. Ján WEBER. Vladárske čítanie. Prešov : FF PU v Prešove, 2019. 288 s. ISBN 978-80-555-2242-5.
 • Marcela DOMENOVÁ
  Bôbová, Mária – Danková, Monika – Ťažká, Veronika et al. Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919): výberová bibliografia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019. 439, [1] s. ISBN 978-80-89388-91-2.
 • Lucia ŠTEFLOVÁ
  MARKOVIČ, Pavol. Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2.
V TOMTO ČÍSLE ČASOPISU PREDSTAVUJEME SLOVENSKÚ VÝTVARNÍČKU VALÉRIA SMOLEŇOVÁ -SZÉPEOVÁ

O AUTOROCH /A WORD ABOUT AUTHORS