DEJINY 2/2017

Dejiny 2/2017 - pdf - 12,3 MBDejiny 2/2017

ÚVOD/ FOREWORD
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Slovo na úvod
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Anton BARTUNEK
  Historický vývoj farmaceutického vzdelávania vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska od 14. storočia do roku 1918 II. časť / Historical development of pharmaceutical education in relation to the territory of Slovakia from the 14th century until 1918 (second part.) (Recenzenti: PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)
 • Lukáš HEDMEG
  Spolupráca Detvana s moravskými spolkami do vypuknutia prvej svetovej vojny / Cooperation of Detvan organization with Moravian organizations until the outbreak of the First World War (Recenzenti: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.)
 • Csilla FEDINEC - István CSERNICSKÓ
  Jazyk ako labyrint etnopolitických vzťahov na Podkarpatskej Rusi / Language as labyrinth of ethnopolitical relations in Carpathian Ruthenia (Recenzenti: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Marián Gajdoš, CSc.)
 • Ján DŽUJKO
  Karpatoruský pokrok (1924) – týždenník Československej strany socialistickej / Carpathorussian progress (1924) – weekly of Czechoslovak socialistic party. (Recenzenti: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD.)
ĽUDIA A DOBA/ PEOPLE AND TIME
 • Peter ŠVORC
  Z periférie do centra. Rusínsky roľník Jurko Lažo pred vstupom do veľkej politiky (1867 – 1918) / From the periphery to the centre: The Rusyn peasant Jurko Lažo before his entrance into greater politics (1867 – 1918). (Recenzenti: PhDr. Stanislav Konečný, CSc., doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.)
 • Ján DŽUJKO
  Životné jubileum PhDr. Petra Kovaľa, PhD. / Jubilee of PhDr. Peter Kovaľ, PhD.
ROZHOVORY / INTERVIEWS
 • Peter KOVAĽ
  „Študentov zaujímajú dejiny 20. storočia.“ Rozhovor s prof. PhDr. Petrom Švorcom, CSc. / „Students are interested in the history of the 20th century.“ Interview with prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Matej BERÁNEK
  Múzeum holokaustu v Seredi / Museum of Holocaust in Sereď
PRIPOMÍNAME SI / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČŠINOVÁ
  Bratia Nosákovci v Šariši. / Brothers Nosáks in Šariš
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred sto rokmi zomrel Tivadar Zemplényi, maliar zo Šariša / Tivadar Zemplényi, a painter from Šariš, died a hundred years ago.
 • Peter KOVAĽ
  Prešovský mestský lekár MUDr. Alexander Gallotsik (2. 7. 1879 Prešov – 18. 6. 1963 Prešov). / Prešov town doctor MUDr. Alexander Gallotsik (2. 7. 1879 Prešov – 18. 66. 1963 Prešov).
 • Nadežda JURČŠINOVÁ
  Postoj Štefana Mišíka k udalosti v Černovej koncom októbra 1907 / Štefan Mišík’s attitude towards the event in Černová at the end of October 1907
 • Ján DŽUJKO
  Ako vnímal Prešov Jozef Igaz v roku 1933 / How was Prešov viewed by Jozef Igaz in 1933
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Peter KOVAĽ
  MAGOCSI, Paul Robert. Chrbtom k horám. Dejiny Kapratskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov : Univerzum, 2016. ISBN 978-80-89046-97-3.
 • Ján DŽUJKO
  19. storočie v zrkadle písomných prameňov. Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, 275 s. ISBN 978-80-89614-30-1.
 • Peter KOVAĽ
  PEJŠA, Robert. Podkarpatská Rus v Československu 1919 – 1922. Právní a politicko-spoločenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Praha : Karolinum, 2016, 204 s. ISBN 978-80-246-3205-6.
 • Ján DŽUJKO
  KUBÍČEK, Jaromír. Dějiny žurnalistiky na Moravě. Vlastivěda Moravská. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, 279 s. ISBN 978-80-7275-095-5.
 • Matúš VOJNA
  Pozdišovce. Ed. Martin Molnár. Pozdišovce : Lojan EXEL PLUS, 2015, 208 s. ISBN 978-80-89508-17-4.
 • Erik ONDRIA
  SCHWARZ, Michal a Ondřej SRBA. Vietnam v éře západních velmocí. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, 190 s. ISBN 978-80-210-8492-6.
 • Libor BERNÁT
  FIRSOV, Evgenij Fedorovič Т. Г. Масарик в России и борбазанезависимостьчехов и словаков. Моskva : Indrik, 2012, 335 s. ISBN 978-5-91674-225-1.
 • Ján DŽUJKO
  21. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Eds. Monika Fedorová, Radoslav Suchovič, Anton Bartunek. Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2016. 85 s. ISBN 978-80-8077-516-2.
 • Patrik DERFIŇÁK
  KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17, 2016, č. 1 – 2. 185 s. ISSN 1211-8109.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Múzeum v prúde času. 40. rokov múzea – 40 rokov výskumu. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. 1975 – 2015. Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, 2015, 180 s. ISBN 978-80-89745-03-6.
KRONIKA/CHRONICLE
 • Michaela KURINOVSKÁ
  Medzinárodná konferencia City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present Wrocław, 8. – 10. jún 2017 / International Conference City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present Wrocław, 8. – 10. June 2017
 • Patrik DERFIŇÁK
  Medzinárodná konferencia o dejinách medicíny a veterinárneho lekárstva. Brno, 6. – 7. september 2017 / International Conference on th eHistory of Medicine and Veterinary Medicine Brno, 6. – 7. September 2017
 • Peter ŠVORC
  500 rokov reformácie na Slovensku, 1517 – 2017. Bratislava, 12. – 15. september 2017 / 500 years of reformation in Slovakia, 1517 – 2017. Bratislava, 12. – 15. September 2017
 • Luciána HOPTOVÁ
  Medzinárodný kongres historikov – slavistov. Kак сегодня изучать историю славянского мира? Sankt-Peterburg, 13. – 16. september 2017 / International Congress of Historians - Slavists. Kак сегодня изучать историю славянского мира? Sankt-Peterburg, 13. – 16. September 2017
 • Peter KOVAĽ
  Erasmus+ mobilita, prednášky dr hab. prof. UR Edyta Czop a dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy. Prešov, 26. – 27. september 2017 / Erasmus+, lectures of dr hab. prof. UR Edyta Czop a dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy. Prešov, 26. – 27. September 2017
 • Peter ŠVORC
  Zasadal výbor SHS, Nitra, 11. – 12. október 2017 / The comitee of SHS has met, Nitra, 11. – 12. October 2017
 • Peter KOVAĽ
  Zaujímavé prednášky prof. Dr. hab. Marka Wilczyńského, Prešov, 17. a 19. október 2017 / Interesting lectures of prof. Dr. hab. Mark Wilczyńsky, Prešov, 17. – 19. October 2017
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Panelová diskusia o Samuelovi Zochovi. Bratislava, 24. október 2017 / Panel discussion on Samuel Zoch. Bratislava, 24. October 2017
 • Matúš VOJNA
  Odborná exkurzia Inštitútu histórie FF PU v Prešove 9. – 11. november 2017 / Excursion of the History Institute FF PU in Prešov 9. – 11. November 2017
 • Erik ONDRIA
  Medzinárodná vedecká konferencia Hranice a pohraničia II. Prešov, 14. – 15. november 2017 / International Scientific Conference Borders and Borderlands II. Prešov, 14. – 15. November 2017
 • Erik ONDRIA
  Prednáškový cyklus Rusko v roku 1917. Prešov, 23. november 2017 / Lectures on Russia in 1917. Prešov, 23. November 2017
 • Erik ONDRIA – Lukáš HEDMEG
  Konferencia Vzdelanosť a jej premeny v dejinách. Bratislava, 24. – 26. november 2017 / Conference Education and its transformation in history. Bratislava, 24. – 26. November 2017
 • Dávid PALAŠČÁK
  Do centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu pribudla nová technika / A new technique has been added to the Centre of Excellence of Sociohistorical and Cultural-Historical Research