DEJINY 1/2022

Dejiny 1/2022 - pdf - 11,4 MBDejiny 1/2022

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Peter Kovaľ 
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Michaela HAVIAROVÁ – Tomáš JANURA
  Kaštieľ v Uzovciach v kontexte vzniku prvých renesančných kaštieľov v Šarišskej stolici / Castle in Uzovce in the context of origin the first renaissance mansions in Šariš county.
 • Dagmar KAŠPRIŠINOVÁ
  Židia v Nižnom Hrabovci v 19. storočí / Jews in Nižný Hrabovec in the 19th century
 • Karl W. SCHWARZ
  Über die religionsrechtliche und kultuspolitische Konstellation nach der Gründung der Tschechoslowakei (Prof. Dr. Peter Švorc zum 65. Geburtstag)
ĽUDIA A DOBA/ PEOPLE AND TIME
 • David HUBENÝ
  František Svojše. Četník – novinář – kriminálnik / František Svojše. Policeman – journalist – criminal
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Anton LIŠKA
  Archívny výskum stavebno-historického vývoja rímskokatolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Plavči / Archival research of construction-historical development of St. Margaret of Antinoch roman catholic church in Plaveč
 • Vavrinec ŽEŇUCH
  Rómovia Užskej stolice v roku 1768 (sonda do problematiky) / The Roma people in the Ung county in the year 1768 (a probe into the issue)
 • Monika BIZOŇOVÁ – Marián ULIČNÝ – Peter GLOS – Emília POLÁKOVÁ
  Obnova Spišskej Kapituly a jej okolia v 21. storočí / Reconstruction of Spiš Canonry and its surrounding in 21st century
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Zuzana DEMČÁKOVÁ
  PAX ET BONUM – Nová expozícia Spišského múzea v Levoči – Starý kláštor minoritov / Pax et bonum – new exposure of Spiš Museum in Levoča – old monastery of minorites
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Ján Francisci a jeho projekt slovensko-rusínskej spolupráce / Ján Francisci and his project of Slovak-Ruthenian cooperation
 • Marcela DOMENOVÁ
  Jozef Koreň – významný pedagóg a autor učebníc / Jozef Koreň – prominent teacher and author of textbooks
 • Peter KOVAĽ
  Uplynulo 105 rokov od narodenia MUDr. Mirona Pribulu, prvého povojnového svidníckeho lekára / 105 years have passed since the birth of MUDr. Miron Pribula, the first post-war doctor in Svidník
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Michal Bosák a jeho pomoc rodákom v Šariši / Michal Bosák and his help to fellow-citizens in šariš
 • Peter KOVAĽ
  Štyridsať rokov od úmrtia raslavického rodáka, riaditeľa Bardejovských Kúpeľov MUDr. Mikuláša Atlasza / 40 years fater the death of Raslavice born citizen, director of Bardejov spa MUDr. Mikuláša Atlasz
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Premonštrát Ľudovít Bernard Kumorovitz (5. 10. 1900 – 22. 2. 1992) / Premonstrate Ľudovít Bernard Kumorovitz (5. 10. 1900 – 22. 2. 1992)
ENCYKLOPÉDIA DEJÍN / ENCYCLOPAEDIA OF HISTORY
 • Ján DŽUJKO
  Tatry (1919 – 1922)
 • Ján DŽUJKO
  Karpatoruský pokrok (1924)
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Igor LICHTEJ
  Олександр ГОЛОВКО. Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х – перша половина ХІІІ ст.). Київ : Академперіодика, 2021. 600 сторінок. ISBN 978-966-02-96-89-3
 • Pavol VLČEK
  FIELD, Jacob F. História Európy v malých sústach. Bratislava : Eastone Books, 2020. 184 s. ISBN 978-80-8109-396-8
 • Júlia KOTRUSOVÁ
  Marcela Domenová (ed.). Od prameňov viery k dejinám cirkví I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 143. s. ISBN 978-80-555-2585-3
KRONIKA / CHRONICLE
 • Peter ŠVORC
  Plaketa Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV prof. PhDr. Ladislavovi Tajtákovi, CSc., in memoriam / Memorial of the Slovak Historical Society to prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc., in memoriam
 • Ján DŽUKO
  Multietnicita a jej vplyv na spoločenský, politický, vzdelanostný a kultúrny vývoj periférnych oblastí stredoeurópskeho regiónu v prvej polovici 20. storočia. Prešov, 21. júna 2022 / Multiethnicity and its influence on the social, political, educational and cultural development of the peripheral areas of the Central European region in the first half of the 20th century. Prešov, June 21, 2022
PREDSTAVUJEME FOTOGRAFA: Laca Cupera

O AUTOROCH / A WORD AUTHORS