DEJINY 2/2020

Dejiny 2/2020 - pdf - 15,9 MB Dejiny 2/2020

SLOVO NA ÚVOD / FOREWORD
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
ŠTÚDIE / SCIENTIFIC ARTICLES
 • Anton LIŠKA – Mária KALETOVÁ
  Archívny výskum stavebného vývoja budovy rímskokatolíckeho farského úradu v Humennom / Archival research of the construction development of the building of the Roman Catholic parish office in Humenné
 • Lucia GIBALOVÁ – Magdaléna JANOVSKÁ – Tomáš JANURA – Daniela PELLOVÁ
  Kaštieľ v Krivanoch – nové poznatky na základe architektonicko-historického a archívneho výskumu / The manor house in Krivany - new findings on the basis of architectural-historical and archival research.
 • Drahoslav MAGDOŠKO
  Vyšné Košice – majetok Košičanov Samflebena, Obla a ich potomkov v 13. až 14. storočí / Upper Košice – property of Košice Samflebens, Obls and their descendants in the 13th to 14th centuries.
 • Lucie GILAROVÁ
  Mateřské školy v Prešovském kraji 1948 – 1960 / Kindergartens in the Prešov Region during 1948 – 1960.
ĽUDIA A DOBA / PEOPLE AND TIME
 • Patrik DERFIŇÁK
  Zabudnutý mukačevský biskup Štefan Pankovič / Štefan Pankovič a forgotten Bishop of Mukachevo
MATERIÁLY / MATERIALS
 • Milan OLEJNÍK
  Význam Malej dohody ako faktora v obrane Československa proti agresii nacistického Nemecka / Relevance of the Little Entente as a factor in defense of Czechoslovakia against aggression of Nazi Germany
PREDSTAVUJEME / WE INTRODUCE
 • Zuzana DEMČÁKOVÁ
  SNM – Spišské múzeum v Levoči / Slovak national museum – Spiš museum in Levoča.
PRIPOMÍNAME / WE REMEMBER
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Ľudovít Štúr a východné Slovensko (205. výročie narodenia Ľ. Štúra) / Ľudovít Štúr and Eastern Slovakia (205th anniversary of his birth)
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Rusínsky národný buditeľ Alexander Duchnovič (155 rokov od úmrtia) / Ruthenian national leader Alexander Duchnovič (155 yaers from his death)
 • Peter KOVAĽ
  Stopäťdesiat rokov od narodenia prešovského lekára Gyulu Holéniu / 150 years since the birth of the Prešov doctor Gyula Holéniu
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 145 rokmi sa narodil Hungaricus Viator / Hungaricus Viator was born 145 years ago
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Zastúpenie východného Slovenska na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe v roku 1895 / Representation of Eastern Slovakia at the Czechoslovak Ethnographic Exhibition in Prague in 1895
 • Patrik DERFIŇÁK
  Pred 90 rokmi zomrel kňaz a spisovateľ Bertalan Szokoloszky / 90 years from death of priest and writer Bertalan Szokoloszky
 • Peter KOVAĽ
  Šesťdesiat rokov od smrti biskupa Petra Pavla Gojdiča / 60 years since the death of bishop Peter Pavol Gojdič
RECENZIE – ANOTÁCIE / REVIEWS – ANNOTATIONS
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  Štrba a jej dejiny do roku 1945. Zv. I. Eds. Zuzana Kollárová – Peter Švorc. Martin : Neografia, a. s., Martin, 2020. 372 s. ISBN 978-80-570-1640-3.
 • Erik ONDRIA
  DUDEKOVÁ-KOVÁČOVÁ, Gabriela. Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, VEDA Vydavateľstvo SAV, 2019. 326 s. ISBN 978-80-224-1786-0.
 • Patrik DERFIŇÁK
  ЛІХТЕЙ, Ігор. Підкарпатська Русь у складі Чехословаччини: особливості суспільно-політичного розвитку 1919 – 1929 років. Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво „Карпати", 2019. 244 c. ISBN 978-966-671-501-5.
 • Nadežda JURČIŠINOVÁ
  KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív. Liptovská Teplička. Liptovská Teplička : Obec Liptovská Teplička, 2020. 375 s. ISBN 978-80-89613-32-8.
 • Patrik DERFIŇÁK
  Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky. Eds. Ján Golian, Rastislav Molda. Banská Bystrica : Society for Human Studies, 2018. 286 s. ISBN 978-80-972913-1-0.
 • Mariana ČENTÉŠOVÁ
  Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.
 • Mariana ČENTÉŠOVÁ
  Z dejín národnej kultúry Slovenska I. (udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa). Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.
 • Peter KOVAĽ
  BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno : Univerzita obrany, 2020. 451 s. ISBN 978-80-7582-353-3.
KRONIKA / CHRONICLE
 • Lucia NĚMCOVÁ
  Vedecká konferencia Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti). Prešov, 20. – 21. február 2020 / Scientific conference Language, textbooks and literature in the history of Slovakia (education – book culture – personalities) Prešov, February 20 – 21, 2020
 • Šimon KAČMÁR
  Staré knihy v novom šate... Prešov, 2. – 6. marec 2020 / Old books in new clothes... Prešov, March 2 – 6, 2020
 • Mariana ČENTÉŠOVÁ
  „Pretiosaquamsitsanitasmorbusdocet... (osveta, zdravotníctvo, knižná kultúra, osobnosti)" – vedecká konferencia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Prešov, 9. – 10. september 2020 / „Pretiosaquamsitsanitasmorbusdocet... (education, healthcare, book culture, personalities)” – scientific conference in the State Scientific Library in Prešov. Prešov, September 9 – 10, 2020
 • Gabriela OĽŠAVSKÁ
  Librimuti magistri sunt: učebnice, literatúra, školské a výročné správy v dejinách Prešova a Slovenska – výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Prešov, 18. september – 18. december 2020 / Librimuti magistri sunt: textbooks, literature, school and annual reports in the history of Prešov and Slovakia - exhibition in the State Scientific Library in Prešov. Prešov, September 18 – December 18, 2020
Predstavujeme slovenského výtvarníka: Viki Židik

O AUTOROCH /A WORD ABOUT AUTHORS